Jeugdzorg

Decentralisaties

Een goed functionerend jeugdzorgstelsel is van essentieel belang. De opvoeding van kinderen is primair een taak van de ouders of verzorgers, maar daar waar de ontwikkeling van het kind in gevaar komt moet de overheid ingrijpen. Belangrijk daarbij is dat het belang van het kind altijd voorop staat.

Versnippering in de Jeugdzorg, zowel in de financiering als in de hulpverlening, is een onwenselijke situatie. De Jonge Socialisten onderschrijven daarom het belang van de decentralisatie van jeugdzorgtaken naar de gemeente. De gemeente staat dichter bij de burgers en is dus de aangewezen bestuurslaag om jeugdzorg te coördineren. Andere aspecten van de stelselwijziging die de JS onderschrijft zijn de aanpak één gezin-één plan-één regisseur en de nadruk op de sociale veerkracht van het gezin en de omgeving. De decentralisatie naar de gemeente biedt de kans om jeugdzorg dichtbij de burgers te organiseren, bijvoorbeeld via de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze centra huisvesten idealiter niet alleen jeugdzorgfaciliteiten, maar ook andere eerstelijns instanties die met jeugd te maken hebben zoals het consultatiebureau en de GGD. Zo ontstaat er één centrum voor de zorg van geboorte tot de volwassen leeftijd.

Er zijn gegronde zorgen ontstaan over de vraag of gemeenten de nieuwe taken binnen de Jeugdzorg wel aankunnen. De JS pleit er dan ook voor om per gemeente te blijven monitoren of zij de nieuwe taken goed uitvoeren. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de gemeente onder toezicht van het rijk komen te staan totdat zij blijk geeft zelf in staat te zijn de taken uit te voeren. Kleine gemeentes moeten de mogelijkheid krijgen om samen te werken, om zo expertise en financiële risico’s te delen.

Scholen

Scholen nemen een belangrijke rol in als het gaat om het signaleren van problemen bij kinderen. Intensief contact tussen jeugdzorg en scholen is van groot belang om bij signalering van problemen snel en adequaat over te gaan tot interventie. Andersom is het voor leerkrachten van belang om altijd op de hoogte te zijn van de problematiek die speelt binnen de gezinnen op de scholen.

Leraren zijn veelal goed op de hoogte welke kinderen in de klas bekend zijn bij jeugdzorg, maar missen training om vroegtijdig problemen te kunnen signaleren. Het integreren van herkenning van problemen en kennis van het jeugdzorgstelsel in de lerarenopleiding kan de kans op te late signalering verkleinen.

Jeugd GGZ

De overheveling van specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van de Zorgverzekeringswet naar de gemeenten houdt in dat kinderen het recht op GGZ verliezen. Kinderen worden afhankelijk van het gemeentebeleid als het gaat om het ontvangen van deze zorg. De gemeentes zijn namelijk verantwoordelijk voor het inkopen van deze zorg, terwijl het in veel gevallen mankeert aan expertise op dit gebied. Dit brengt onnodige risico’s met zich mee, en zal bovendien tot gevolg hebben dat de kwaliteit van Jeugd-GGZ aanbod per gemeente verschilt. De JS pleit er dan ook voor de om de Jeugd-GGZ in de Zorgverzekeringswet te laten.

Jonge Socialisten in de PvdA