Zeggenschap

Democratie is het grootste goed dat we hebben en een van de belangrijkste beginselen van de sociaaldemocratie. De JS vindt het daarom belangrijk dat er meer invulling gegeven wordt aan democratie binnen het onderwijs. Inspraak moet wettelijk geregeld worden en worden aangemoedigd, van het basisonderwijs tot het universitair onderwijs.

  • Alle scholen, onderwijsinstellingen en opleidingen zijn verplicht een democratisch gekozen leerlingenraad, studentenraad, medezeggenschapsraad en/of opleidingscommissie met initiatief-, advies- en instemmingsrecht te installeren en faciliteren. Onder faciliteren valt ook een scholing die verplicht gevolgd dient te worden door elk niveaus van medezeggenschap in het gehele onderwijsbestel.
  • Medezeggenschapsraden moeten op basisscholen bestaan uit docenten, onderwijs ondersteunend personeel en ouders, op middelbare scholen uit docenten, onderwijs ondersteunend personeel, ouders en leerlingen en tijdens het vervolgonderwijs uit docenten, onderwijs ondersteunend personeel en studenten.
  • Bestuurders van opleidingen en onderwijsinstellingen moeten mede gekozen worden door opleidingscommissies en medezeggenschapsraden. Bij de benoeming van hoogleraren en universitaire hoofddocenten dienen de medezeggenschapsraden inspraak- en instemmingsrecht te hebben.

"Inspraak moet wettelijk geregeld worden en worden aangemoedigd"

  • De JS roept al haar leden op om de medezeggenschapsraad op zijn/haar onderwijsinstelling te gaan volgen. Hierbij geven wijzelf het voorbeeld om, naast maatschappelijk actief te zijn als JS-lid, actief betrokken te zijn binnen onze onderwijsinstelling. Alleen zo kunnen we als scholieren en studenten invloed uitoefenen in het beleid van onze school.
  • Medezeggenschapsverkiezingen voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten moeten jaarlijks plaatsvinden. Om de opkomst van deze verkiezingen te verbeteren pleit de JS ervoor dat alle onderwijsinstellingen in Nederland deze verkiezingen in dezelfde week laten vallen.
  • Een proefles en een vragenmoment voor leerlingen/ studenten zou een standaard onderdeel moeten zijn van een sollicitatieprocedure binnen het onderwijs vanaf de middelbare school.
  • Scholieren en studenten moeten meer zeggenschap krijgen over het aanbod van extracurriculaire activiteiten aangeboden door hun onderwijsinstelling.
  • Het moet makkelijker en meer aangemoedigd worden om een studie een jaar op pauze te zetten om zitting te nemen in bijvoorbeeld een raad of bestuur. Studenten moeten met behoud van cijfers en studiepunten zich een jaar fulltime kunnen inzetten voor bijvoorbeeld een studentenraad of bestuur.
Jonge Socialisten in de PvdA