Goed werk

Goed werk staat aan de basis van de sociaaldemocratie. Het onderwijs leidt niet alleen leerlingen en studenten op tot goed werk, maar moet ook goed werk verschaffen voor leraren en docenten. Waardering en voldoening zijn minstens zo belangrijk als beloning en financiering. Onderwijs moet voor een goede start op de arbeidsmarkt zorgen en het fundament leggen voor een leven lang leren.

  • Er moet meer waardering komen voor het vakonderwijs door een onderwijssysteem te creëren waarin theoretisch onderwijs niet langer ‘beter’ is dan toegepast onderwijs.
  • Iedereen moet in het vervolgonderwijs een stage met een tijdsbestek van minimaal 6 maanden volgen en het is de plicht van de onderwijsinstelling om dit te regelen.
  • Iedere onderwijsmanager moet minimaal 8 werkuren in een week zelf voor de klas staan.

"Waardering en voldoening zijn minstens zo belangrijk als beloning en financiering."

  • Om de status van het vak van leraar te verhogen en om goede leraren te behouden, moeten hun salarissen omhoog. Beginnende leraren moeten de eerste 15 jaar 2% koopkrachtstijging krijgen per jaar.
  • De JS pleit ervoor om pretstudies niet af te schaffen, maar onderwijsinstellingen te verplichten tot het meermalig waarschuwen van studenten ten aanzien van de lage baankansen van de betreffende opleiding.
  • De arbeidsmarkt ontwikkelt zich snel, waardoor studies niet altijd goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen moeten werkgevers betrekken bij het vormgeven van opleidingen, zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.
  • Werkzoekenden die niet makkelijk werk vinden in hun studierichting kunnen vinden moeten de mogelijkheid krijgen om een verkorte opleiding te volgen zodat zij werk kunnen zoeken in sectoren waar meer vraag naar is.
  • In het kader van het ‘leven lang leren’ hebben werkgevers de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid om de scholing en ontwikkeling van hun werknemers mogelijk te maken en te stimuleren. Werkgevers, de overheid en onderwijsinstellingen moeten tezamen tot een plan komen om het ‘leven lang leren’ te faciliteren, (toekomstige) werknemers te informeren over de verschillende mogelijke vormen van ‘leven lang leren’ waarbij een rechtvaardige kostenverdeling tussen de verschillende betrokken partijen in acht moet worden genomen.
  • De ‘vakschool’ moet weer een prominente rol gaan spelen in het Nederlandse beroepsonderwijs. Docenten aan deze vakschool moeten idealiter nog één of twee dagen in de week werkzaam zijn in de sector waarin ze les geven
  • Scholen moeten verplicht worden een traineeship te geven aan onbevoegde docenten. Deze docenten moeten dat traineeship binnen een jaar halen, anders worden ze op non-actief gesteld.
Jonge Socialisten in de PvdA