Emancipatie

Emancipatie maakt de sociale verschillen tussen groepen in de samenleving kleiner en biedt zo iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Sociaaldemocraten zouden bij uitstek moeten investeren in onderwijs omdat het kansen biedt jezelf te ontwikkelen en een menswaardige samenleving waarin men begrip heeft voor een ander, dichter bij brengt.

  • Leerlingen van groep zeven en acht zijn vaak al toe aan lessen van vakdocenten, dus niet meer van één vaste docent. Om leerlingen van 10 t/m 14 meer uit te dagen is de JS voor de invoering van een middenschool. Differentiëren naar opleidingsniveau is hier nog niet van toepassing zoals normaliter op 12-jarige leeftijd gebeurt bij het overstappen naar het middelbaar onderwijs. Leerlingen hebben nu langer de tijd hun talenten te ontwikkelen. Het faciliteren van de middenschool inclusief vakdidactisch onderwijs van vakdocenten kan hieraan bijdragen.
  • Tot de derde klas van de middelbare school, moet er nog geen onderscheid worden gemaakt in opleidingsniveau en volgen alle leerlingen dus hetzelfde niveau.

"De JS is voor de invoering van een middenschool"

  • Ook daarna bieden we leerlingen de kans vakonderwijs te volgen op het niveau dat ze aankunnen. Een leerling die bijvoorbeeld sterk is in technische vakken kan die volgen op een hoger onderwijsniveau en zwakkere vakken op een lager onderwijsniveau.
  • De JS is positief over matching in het hoger onderwijs, maar dit mag te allen tijde niet bindend zijn.
  • De JS is van mening dat het alleen mogelijk is om decentrale selectie toe te passen op studies waar sprake is van een numerus fixus. Loting mag hierbij dus niet gehanteerd worden.
  • De JS pleit voor docententeams en managementteams die een afspiegeling zijn voor de samenleving. Het tekort aan mannelijke docenten op de bassischool en vrouwelijke docenten in hoger onderwijs kan alleen worden opgelost door de focus te verleggen naar de rekrutering en opleiding van gekwalificeerde arbeidskrachten.

"De JS pleit voor docententeams en managementteams die een afspiegeling zijn voor de samenleving."

  • Ieder kind verdient een sociale omgeving, daarom mag thuisonderwijs alleen in specifieke gevallen worden toegestaan. Thuisonderwijs moet door de onderwijsinspectie strikt op kwaliteit worden gecontroleerd en mag alleen gegeven worden door professionals.
  • Alle kinderen zouden vanaf twee jaar minimaal één dag per week naar de kinderopvang moeten. Op deze dag wordt er op speelse wijze les gegeven in taal en rekenen. Dit zorgt ervoor dat de ongelijkheid van het startniveau van kinderen wordt verkleind, en bovendien leren kinderen als ze jong zijn het snelst.
  • Om genderstereotypering te doorbreken en te voorkomen bij volgende generaties moet er op alle onderwijsniveaus extra aandacht zijn voor gender, genderrollen en genderidentiteit. Kinderen moeten vrij kunnen opgroeien van vooroordelen en stigma’s betreffende gender. Zij moeten zichzelf kunnen ontwikkelen op de manier die bij hen past en ook ruimte geven aan en begrip hebben voor mensen die zich op een andere manier ontwikkelen dan zijzelf.
  • De JS pleit voor veel aandacht op basisscholen en op middelbare scholen voor het versterken van inlevingsvermogen, zelfbewustzijn, geaardheid en filosofie. Alleen door educatie kunnen we komen tot een tolerantere samenleving.
Jonge Socialisten in de PvdA