Ontwikkelingssamenwerking

Ondanks de groei van de welvaart in de ontwikkelde wereld, heeft de ontwikkelende wereld daar niet van geprofiteerd. Het gat tussen arm en rijk is groter geworden. Miljarden mensen leiden een armoedig bestaan. Deze situatie is onacceptabel. Armoede moet verdwijnen. Om armoede effectief te bestrijden moet een integrale en participatieve aanpak centraal staan.

De JS benadrukt bovendien dat ontwikkelingshulp geen kwestie is van eigenbelang of wederkerigheid, maar een bijdrage aan een eerlijkere en veiligere wereld. Bij het bepalen waar hulp geboden wordt, moet het belang van Nederland zelf slechts een tweede plaats innemen; de belangrijkste overwegingen moeten zijn of de geboden hulp effectief is en of Nederland specialistische kennis kan bieden voor de oplossing van het probleem.

Budget

Het ontwikkelingssamenwerkingbudget moet, ook tijdens crisistijd, op 0,7% van het bruto nationaal product blijven. Ook moet er een duidelijkere scheiding komen tussen de defensie- en ontwikkelingssamenwerkingbudgetten.

"Het ontwikkelingssamenwerkingbudget moet, ook tijdens crisistijd, op 0,7% van het bruto nationaal product blijven."

Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen de “millenniumdoelen” gesteld: voor 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. JS wil dat de focus niet alleen op “het gemiddelde” moet liggen, maar ook individuele regio’s. Hierop moet Nederland haar geld inzetten. Verder zouden duurzame energie en de positie van de vrouw in de millenniumdoelen opgenomen moeten worden. De Millenniumdoelen zijn geen eindpunt omdat zij extreme armoede slechts halveren. De opgebouwde structuren, programma’s en monitorsystemen moeten in gebruik blijven om extreme armoede voor 2030 volledig uit te bannen. Millenniumdoel 8 houdt eerlijke handel en schuldenverlichting in. De andere millenniumdoelen zijn onhaalbaar zonder meer aandacht aan eerlijke handel en schuldenverlichting te schenken en daarnaast moet ook de afhankelijkheid van ontwikkelingslanden worden verminderd. Daarom vindt de JS dat het achtste Milleniumdoel extra aandacht verdiend.

Globalisering, landbouw en handel

De JS streeft naar een eerlijke globalisering waarin het neoliberale gedachtegoed niet de boventoon voert. Zo moeten ontwikkelingslanden een groter aandeel krijgen in de WTO, het IMF en de Wereldbank teneinde de ‘globalisering’ ook in hun voordeel te laten werken. Markten moeten open en landbouw moet de boventoon voeren in het ontwikkelen van landen. Aan de leningen van de Wereldbank zitten nog eisen als liberalisering, privatisering en bezuinigingen op sociale uitgaven vast. Nieuwe voorwaarden moeten meer rekening houden met de specifieke situatie van een land.

HIV/AIDS

Besmetting met HIV/AIDS is zowel een oorzaak als een gevolg van armoede, die ontwikkelingslanden onevenredig hard treft. De JS pleit voor het doorbreken van taboes en gratis voorbehoedsmiddelen in ontwikkelingslanden. Ook dienen de seksuele rechten van vrouwen verbeterd te worden. Aidsbestrijding moet een integraal onderdeel van het gezondheidsstelsel worden. Behandeling moet voor iedereen toegankelijk zijn. Internationaal moet worden samengewerkt om een medicijn tegen HIV/AIDS te vinden. Nederland moet zich inspannen om dit onderzoek gefinancierd te krijgen. De JS in de PvdA pleit ervoor om TBC in HIV/AIDS bestrijdingsprogramma’s op te nemen, vanwege de sterke relatie tussen AIDS en TBC.

Medicijnen

De Jonge Socialisten vinden dat westerse bedrijven moeten meewerken aan de verspreiding van (nieuwe) medicijnen in de derde wereld. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op de beste gezondheidszorg en de beste beschikbare medicijnen. Grote farmaciebedrijven kunnen genoeg verdienen met de verkoop van medicijnen in het westen en zouden de medicijnen zonder winstoogmerk moeten verkopen aan mensen in de derde wereld. Deze bedrijven keren jaarlijks vele miljarden uit aan hun aandeelhouders, het veel gebruikte argument dat er geen geld zou overblijven voor onderzoek gaat dan ook niet op. Overheden in het Westen moeten bedrijven zo nodig dwingen om goedkope medicijnen te verstrekken. Zolang dat niet gebeurt steunen de Jonge Socialisten regeringen van derdewereldlanden (bijvoorbeeld Zuid-Afrika) die nationale bedrijven toestemming geven om westerse medicijnen voor hun eigen bevolking te kopiëren en goedkoop te produceren.

Corruptie

Grote geldstromen naar corrupte landen met weinig controle op de staat, kunnen een corrumperende werking hebben. Donorlanden moeten zich verenigen in hun strijd tegen corruptie en samen eenduidige regels opstellen over de aanpak hiervan. Nederland moet het voortouw nemen bij het opstellen van een speciaal handvest waarin een corruptiebestrijdingsrichtlijn wordt opgenomen.

Schulden Ontwikkelingslanden

Ontwikkelingslanden krijgen evenveel ontwikkelingshulp als ze kwijt zijn aan het aflossen van schulden. Door de schulden hebben de landen weinig mogelijkheden om armoede te bestrijden. Tevens maken schulden landen afhankelijk van geldschieters: de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en individuele Westerse landen. Regimes komen niet in aanmerking voor schuldverlichting zolang mensenrechten worden geschonden en niet voldaan is aan minimale eisen van ‘good governance’. De JS pleit voor een maximale kwijtschelding van schulden in overleg met de betrokken landen, zonder negatieve gevolgen voor de kredietwaardigheid van een land, Nederland moet hier binnen de EU het initiatief in nemen. Vrijgekomen middelen moeten op verantwoordelijke wijze worden ingezet in de strijd tegen armoede en moeten transparant worden besteed.

Gijzelingen

De JS is van mening dat bij gijzelingen al het mogelijke gedaan moet worden om gijzelaars te bevrijden. Het mag echter niet zo zijn dat gijzelingen zonder meer mogen leiden tot het inwilligen van politieke eisen van gijzelnemers. Lichtvaardig toegeven aan deze eisen zal meer van dit soort acties uitlokken. De JS is van mening dat ook naar de oorzaken van gijzelingen gekeken moet worden. Vaak is dat een combinatie van armoede, sociale onrust en een gebrek aan gezag en/of capaciteit van nationale overheden. Zonder het aanpakken van de oorzaken is het bestrijden van ontvoeringen (en terrorisme) dweilen met de kraan open.

Conflictdiamanten

De JS is niet tevreden met het huidige certificeringsproces dat is voortgekomen uit het Kimberley-proces. Diamanten die niet als bloed- of conflictvrij kunnen worden beschouwd, kunnen nog steeds een certificaat krijgen. Uit het oogpunt van conflictpreventie en – resolutie, evenals duurzame economische ontwikkeling vindt de JS daarom dat Nederland zich hard moet maken voor meer transparantie en verscherpt toezicht op de verschillende fasen die een diamant doorloopt. Ook dienen Nederlandse bedrijven te worden verplicht om hun handelen in conflictgebieden te verantwoorden, volgens maatschappelijke verantwoorde standaarden te ondernemen en te voorkomen dat ze bijdragen aan de oorlog.

EU Landbouwsubsidies

De JS is tegen het huidige landbouwbeleid van de EU. Dit beleid houdt in dat wij de producten van Europese boeren subsidiëren, de prijzen van die producten worden daardoor kunstmatig laag gehouden. Dit heeft tot gevolg dat boeren uit ontwikkelingslanden niet kunnen concurreren met Europese boeren en dus kunnen zij hun producten niet in Europa verkopen. Bovendien stimuleert dit de productie waardoor de EU regelmatig overschotten heeft. Deze overschotten worden vervolgens onder de kostprijs gedumpt in Afrika, Azië of Zuid Amerika. Dat betekent dat boeren in ontwikkelingslanden hun producten niet in Europa kunnen verkopen en hun producten vaak onder de kostprijs in eigen land moeten verkopen. Daarom gaan er boeren failliet met als gevolg dat de capaciteit om voedsel te produceren ook omlaag gaat. Het geld van de EU kan beter worden besteed aan werkgelegenheid, innovatie en duurzame energie.

Jonge Socialisten in de PvdA