Internationale politiek

Verenigde Naties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet een betere afspiegeling zijn van de wereldbevolking. Daarom moet Europa één van de twee permanente zetels opgeven en zouden plaatsen evenredig moeten worden verdeeld over de landen in de wereld. Het vetorecht moet worden afgeschaft en vervangen door een 2/3 meerderheidssysteem. Er moeten staande regionale VN-vredesmachten komen, bestaande uit de door lidstaten beschikbaar gestelde eenheden, onder verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal om de daadkracht en reactietijd van de VN te vergroten. De Verenigde Naties moeten gefinancierd worden uit de opbrengsten van een internationale belasting en uit de contributies van de landen.

"Europa moet één van de twee permanente zetels in de Veiligheidsraad opgeven"

Internationale Rechtsorde

Nederland speelt een voortrekkersrol in het handhaven van de internationale rechtsorde, onder andere door het faciliteren van het Internationaal Strafhof (ICC) en Internationaal Gerechtshof (ICJ). Een sterke internationale rechtsorde is van essentieel belang voor het handhaven van internationale vrede en veiligheid. Naleving van het humanitair oorlogsrecht en vervolging van internationale misdrijven zijn twee belangrijke steunpilaren van die rechtsorde, die onlosmakelijk verbonden zijn met deelname aan vredesmissies. De JS vindt daarom ook dat Nederland naast deelname aan VN-missies zijn huidige voortrekkersrol op het gebied van internationaal recht moet vasthouden en deze moet uitbuiten om de internationale rechtsorde te versterken. Als gastheer van het ICC dient Nederland zich sterk te maken voor verdere ondertekening en ratificatie van het Statuut van Rome, waarbij ondertekening door de Verenigde Staten een belangrijke stap is.

Rol nationaal recht bij internationale misdrijven

Nationale vervolging van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide kan plaats vinden door het vestigen van universele rechtsmacht. Nederland moet op basis van dit beginsel het initiatief blijven nemen in het vervolgen die misdrijven, wanneer de daders zich op Nederlands grondgebied bevinden. Het mag niet zo zijn dat Nederland een veilige haven wordt voor oorlogsmisdaders. Daarnaast moet er binnen het kader van Europol meer aandacht komen voor het identificeren en opsporen van verdachten van internationale misdrijven, zodat vervolging goed gecoördineerd kan plaatsvinden. Ook moet er speciale aandacht komen voor het vervolgen van corruptie bij het verdelen van hulpgelden, bij voorkeur in internationaal verband. Deze procedures moeten echter wel zorgvuldig worden uitgevoerd, zodat vluchtelingen uit conflictgebieden niet de dupe worden van ongefundeerde verdenkingen. De zogenoemde 1F-procedure, waarbij politiek of economisch asiel geweigerd kan worden wegens een verdenking van oorlogsmisdaden, moet daarom periodiek geëvalueerd worden.

Rol bedrijfsleven internationale gemeenschap

In onze globaliserende wereld dragen ook bedrijven verantwoordelijkheid voor de bescherming van mensenrechten in de landen waar zij actief zijn. Verdragen tussen overheden en bedrijven dienen openbaar te zijn en mensenrechten te respecteren. Personeel moet worden gescreend om te voorkomen dat ze betrokken zijn geweest bij mensenrechtenschendingen. Gedragsregels moeten ervoor zorgen dat het personeel mensenrechten respecteert. Mensenrechtenschendingen in de buurt van bedrijven dienen door de bedrijven onderzocht en gemeld te worden bij de lokale overheid. Daarnaast moeten bedrijven druk uitoefenen op de autoriteiten om de schenders te vervolgen. In hun jaarverslagen moet hier ook melding van worden gemaakt, naast melding van ontstane milieuschade, sabotage en claims die tegen de bedrijven zijn ingediend. Mocht een bedrijf de bovenstaande regels overtreden, dan moet het economisch geboycot worden. Het WTO-verdrag zal hiervoor gewijzigd moeten worden.

Ketenverantwoordelijkheid

Het is belangrijk dat overheden van, met name Westerse landen, hard inzetten op ketenverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat wanneer een Europees bedrijf ergens in de wereld een product laat produceren, het Europese bedrijf als opdrachtgever verantwoordelijk is voor de hele keten van waaruit het eindproduct voortkomt. Dat begint bij het duurzaam produceren van de grondstoffen tot het betalen van een eerlijk salaris aan alle arbeiders die bij de totstandkoming van het product zijn betrokken.

Het moet gemakkelijker worden voor de consument om groene producten te kopen en om te investeren in duurzame bedrijven. In Nederland is met behulp van het Ministerie van Economische zaken bijvoorbeeld een duurzaamheidgids ontwikkeld voor financiële producten. Deze gids maakt voor de consument inzichtelijk hoe men duurzaam kan beleggen en sparen en hoe men kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Bedrijven worden hierdoor gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook voor andere producten moet de consument een eerlijke keuze kunnen maken tussen een duurzaam product of een niet duurzaam product.

Responsibility To Protect

Binnen het kader van het vestigen van internationale vrede en veiligheid is het principe van Responsibility to Protect (R2P) een steeds meer centrale plaats gaan innemen. De kern van dit principe is dat ingrijpen binnen een andere, soevereine staat mogelijk is wanneer deze grove mensenrechtenschendingen pleegt. De JS ondersteunt dit principe in zoverre dat het ingrijpen in interne conflicten geen kwestie moet zijn van het veiligstellen van Westerse economische belangen, maar primair het doel moet hebben zulke mensenrechtenschendingen tegen te gaan. De JS benadrukt echter ook dat R2P geen vrijbrief is voor militair ingrijpen wanneer dit handig uitkomt, en dat eerst en vooral alternatieve middelen moeten worden gezocht. Bovendien kan R2P nooit een alternatief zijn voor sanctionering van een militaire missie door de VN-veiligheidsraad.

Jonge Socialisten in de PvdA