Defensie

Toekomst van het leger

De gehele Nederlandse krijgsmacht moet opgaan in één Europees beroepsleger. Dit leger krijgt zowel het karakter van een vredesmacht als een defensieve taak. Door een Europees leger wordt het mogelijk om veel efficiënter te werken, onder andere door gezamenlijk materieel in te kopen. Bovendien is een Europees leger veel krachtiger naar de buitenwereld dan een versnippering van vele losse legertjes. Het Europese leger wordt aangestuurd door de Europese Unie.

Binnen het takenpakket dat de JS voorstaat past de JSF niet. Mocht er toch noodzaak zijn om de F16 te vervangen, dan moeten de kosten van de vervanger een grote rol spelen. De compensatieregeling bij defensieaankopen in het buitenland moet op de schop, zodat bedrijven meebetalen aan het kostprijsverhogende effect van de regeling. Als bedrijven niet willen meewerken, moet deze regeling worden opgeheven.

"De gehele Nederlandse krijgsmacht moet opgaan in één Europees beroepsleger."

Wapens

Kernwapens en chemische wapens

Alle nucleaire wapens moeten worden vernietigd. Europa moet hierin het goede voorbeeld geven door zo snel mogelijk een Nucleair Wapen Vrije Zone te worden. Wereldwijd moet het worden verboden om uranium en plutonium op te slaan voor bewapeningsdoeleinden. Ook kernproeven moeten worden verboden, door een unanieme ratificatie van het CTBT. Zo lang landen nog kernwapens bezitten, moeten zij een No-First-Use verdrag tekenen. Ook chemische en biologische wapens moeten worden uitgeband door unanieme ratificatie van de verdragen die dit regelen.

Verdragen

Om de naleving van de verdragen te kunnen controleren, moet het voor elke burger mogelijk zijn om alle exportvergunningen voor de in het Chemische Wapensverdrag genoemde chemische stoffen in te zien en moet er een gedetailleerd periodiek verslag van alle vergunningen die worden afgegeven door de Nederlandse overheid komen. De verdragen die de proliferatie van massavernietigingswapens regelen, werken niet altijd goed, vaak doordat niet alle landen ze geratificeerd hebben. Daarom moeten landen die één van de verdragen nog niet ondertekend hebben, worden uitgesloten van alle militaire transacties en onder druk worden gezet met militaire en politieke sancties. Verder moet in alle verdragen een monitorsysteem worden opgenomen en blijft een verdrag 5 jaar na opzegging nog steeds bindend. Niet alleen de proliferatie van massavernietigingswapens maar ook van conventionele wapens zoals landmijnen moet worden tegengehouden. Ook het verdrag dat dit regelt moet door alle landen worden geratificeerd. Militaire transacties met weigeraars moeten worden opgeschort.

Landmijnen

Bestaande mijnenvelden moeten sneller worden ontruimd. Er moet een zeer zware sanctieapparaat komen tegen agressors die mijnen leggen. Overige conventionele wapens moeten worden geregistreerd. De Veiligheidsraad mag beslissen om wapenembargo’s op te leggen aan landen waar de mensenrechtensituatie slecht is. Wapenexportorders en –vergunningen dienen, zolang de wapenexport nog voortduurt, openbaar te zijn. De verkoop van wapens aan burgers wordt wereldwijd verboden. Vuurwapens worden nationaal geregistreerd. Wapens van jacht- en schietverenigingen evenals van politie en leger worden per vereniging of eenheid in een centrale wapenkamer bewaard.

Nederland heeft in 2011 het verdrag over clustermunitie getekend, dat verdrag voorziet in een verbod op het gebruik van clustermunitie. De Jonge Socialisten vinden dat echter niet ver genoeg gaan. Het verdrag zou ook moeten voorzien in een verbod op de productie, distributie en investering in clustermunitie.

"De verkoop van wapens aan burgers wordt wereldwijd verboden."

Kindsoldaten en jonge militairen

Kinderen onder de 18 mogen niet vrijwillig noch dienstplichtig worden opgenomen in bewapende groeperingen en nationale legers. Daarnaast moet in het ILO-verdrag worden opgenomen dat kindsoldaten de meest extreme vorm van kinderarbeid is en moet worden verboden. In conflictgebieden moeten veilige zones komen voor kinderen en moeders, zodat ze veilig humanitaire hulp, onderwijs en gezondheidszorg kunnen ontvangen. Jonge mensen moeten militaire dienst kunnen weigeren. Gelijkdurende civiele dienstverlening als alternatief moet door alle landen aangeboden. Mensen in militaire dienst moeten dezelfde rechten en plichten hebben als andere jongeren. Ze moeten ook kunnen meedoen in de maatschappij, naar het buitenland kunnen reizen en kunnen studeren. Meer specifiek moeten zij het recht hebben om zich te verenigen.

Internationale Organisaties en Veiligheid

Het handhaven van internationale vrede en veiligheid, het stimuleren van democratische regeringsvormen en het garanderen van individuele rechtsbescherming moet een absolute prioriteit zijn voor de internationale gemeenschap. Om die idealen dichterbij te brengen is militair ingrijpen soms noodzakelijk. De JS vindt dat dit in beginsel alleen kan binnen het kader van het systeem van collectieve veiligheid, onder sanctionering van de VN Veiligheidsraad. Hoewel dit systeem verre van perfect is, werkt eenzijdig ingrijpen te vaak contraproductief en ondermijnt dit het functioneren van de internationale gemeenschap. Nederland kan dus in principe alleen meedoen met militaire missies als deze binnen een resolutie van de Veiligheidsraad vallen. Ook moet het onderscheid tussen peace keeping en peace enforcement missions duidelijker gesteld worden, zonder dat dit de effectiviteit van VN-missies aantast. Daarnaast vindt de JS dat de EU in het kader van de European Security & Defence Policy (ESDP) zich meer moet opstellen als regionale organisatie, naast en onafhankelijk van de NAVO, met eigen prioriteiten en functies. Nederland moet hieraan een bijdrage leveren.

Jonge Socialisten in de PvdA