Immigratie

De JS staat voor een open samenleving. Bij zo’n open samenleving hoort ook immigratie. De open houding ten opzichte van migratie heeft met name in de laatste decennia ook geleid tot de komst van grote groepen arbeids- en gezinsmigranten. De diversiteit in onze samenleving is daarmee in ongekend tempo toegenomen: van etniciteit en eetgewoontes tot geloof en gebruiken.

Deze immigratie en diversiteit hebben zowel positieve en negatieve kanten. Aan de ene kant heeft het onze samenleving kleurrijker, dynamischer en innovatiever gemaakt. Aan de andere kant heeft het ook geleid tot gevoelens van onzekerheid en vervreemding bij zowel autochtonen als immigranten en hun kinderen. Hierbij zijn de kosten en baten van immigratie vaak ongelijk verdeeld. Vooral in bepaalde volksbuurten heeft de immigratie van lageropgeleiden geleid tot nieuwe spanningen en sociale problemen, terwijl in andere buurten vooral de positieve gevolgen van immigratie merkbaar zijn. Te lang werd dit niet erkend. Dit is voor een deel te wijten aan het feit dat het beleid vaak word genomen door mensen die zelf vooral baat hebben bij immigratie.

Beide zijden van de medaille moeten echter serieus genomen worden, zeker door een brede volksbeweging als de sociaal-democratie. Het slagen van het integratieproces is dan ook cruciaal voor de samenleving als geheel. Integratie is echter onlosmakelijk verbonden met immigratie. Het immigratiebeleid heeft daarom grote invloed op het integratieproces. Ongebreidelde immigratie gaat de spankracht van de samenleving te boven. Vanwege het belang van geslaagde integratie, moet het maatschappelijk belang zwaar meewegen in het immigratiebeleid.

"Het slagen van het integratieproces is dan ook cruciaal voor de samenleving als geheel."

Publiek Debat

Het draagvlak voor immigratie staat onder druk. Immigranten en hun kinderen zijn vaak al bij voorbaat verdacht, ook al wonen zij hier soms al generaties lang. De JS is van mening dat dit mede komt door het gevoerde immigratiebeleid. Bij het vaststellen van het immigratiebeleid is er lange tijd nauwelijks publiek debat gevoerd. De JS wil dat er net als in Canada een jaarlijks publiek debat gehouden wordt over de wenselijkheid van verschillende soorten immigranten. Juist doordat dit in de openbaarheid wordt besproken is het duidelijk dat het democratische besluit breed gedragen wordt en is het draagvlak voor de migratie aantoonbaar aanwezig. Dit komt ten goede aan de  acceptatie van immigranten in Nederland en aan het vertrouwen in de politiek.

Vluchtelingen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen om politieke, veiligheids- of economische redenen hun land ontvlucht. Jaarlijks vluchten velen daarvan naar Europa, op zoek naar een betere toekomst en vaak met gevaar voor eigen leven. Nederland moet een baken blijven voor vluchtelingen. Ons land kan echter niet alle vluchtelingen opnemen. Een streng maar rechtvaardig immigratiebeleid is dus noodzakelijk. Mensen die om humanitaire of politieke gronden zijn gevlucht, moeten een veilige haven kunnen vinden. Zeker in Nederland dat, met Den Haag als hoofdstad van het internationaal recht, een voorvechter is van internationale rechtvaardigheid. Omdat onze capaciteit en het draagvlak beperkt is, moeten ook de andere Europese landen hun verantwoordelijkheid nemen. De JS pleit daarom voor een Europees asiel- en opvangbeleid. Op die manier wordt de opvang binnen de EU eerlijk verdeeld en wordt concurrentie om het strengste beleid voorkomen.

"Nederland moet een baken blijven voor vluchtelingen."

De JS vindt dat wij vluchtelingen niet moeten opvangen vanuit een schuldgevoel, maar vanuit ons ideaal van internationale solidariteit. Wij vinden het onze plicht vluchtelingen op te vangen, omdat wij vinden dat wij mensen moeten beschermen, ook wanneer het niet onze eigen mensen zijn. Dit argument is ten alle tijden geldig en daarom een betere rechtvaardiging voor vluchtelingenopvang dan het afkopen van schuldgevoelens. Verder pleit dat JS ervoor om de duur van asielprocedure te beperken tot 1 jaar (inclusief hoger beroep). Dit voorkomt dat asielzoekers lange tijd in onzekerheid leven, verlaagt de kosten voor opvang van asielzoekers en voorkomt dat we nogmaals genoodzaakt zijn om een generaal pardon te geven aan grote groep asielzoekers. Economische vluchtelingen kunnen wij niet opnemen. Hier ligt de oplossing in het verbeteren van de omstandigheden in het land van herkomst, zodat de ongelijkheid kleiner wordt. De JS wil daar sterk aan bijdragen.

De JS is van mening dat asielzoekers niet mogen worden uitgezet naar landen waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgeeft.

Arbeidsmigratie

De JS is van mening dat arbeidsmigratie alleen wenselijk is wanneer zowel de ontvangende, gevende samenleving als de migrant zelf baat heeft bij de migratie. Aan deze drie voorwaarden zal dan ook altijd moeten worden voldaan:

Laagopgeleiden

De JS staat sceptisch tegenover arbeidsmigratie van lageropgeleiden. Er zijn in Nederland genoeg laagopgeleiden zonder werk. Het is beter eerst deze mensen aan een baan te helpen. Veel van dit werk wordt tegenwoordig als onaantrekkelijk gezien. De JS vindt dit onterecht en vindt ook dit volwaardig werk. Wanneer het weer normaal wordt dit soort werk te doen, zal het imago ervan ook verbeteren. Daarnaast komt als gevolg van dit soort immigratie ook de sociale cohesie in de armere wijken van Nederland ook onder druk te staan. Ook vermindert hierdoor het draagvlak voor immigratie en het vertrouwen in de politiek. Dit is onhoudbaar op de langere termijn en moet dus voorkomen worden.

Kennismigratie

De JS juicht kennismigratie toe. Hoogopgeleide immigranten vinden meestal snel werk en leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. De JS is voorstander van Europees Blue Card-systeem, waarmee het hoogopgeleide immigranten en hun gezinnen gemakkelijker wordt gemaakt na toelating in het ene land ook in andere EU-landen een baan te zoeken. Die eisen voor het in aanmerking komen voor een Blue Card worden door de EU-landen gezamenlijk vastgesteld. Daarnaast moet er echter wel worden gekeken naar de negatieve aspecten van kennisemigratie voor de Nederlandse wetenschap. Vele Nederlandse wetenschappers zien betere perspectieven in het buitenland en emigreren zo naar landen als de VS. Als we het niveau van de Nederlandse wetenschap zo hoog mogelijk willen houden, dan moeten we proberen deze Nederlandse wetenschappers te behouden. Daarom is de JS een voorstander van het behouden van de kwaliteit van de wetenschap en de wetenschappers zelf en zo moeten er goede voorwaarden worden geschapen voor die wetenschappers.

De ontwikkeling van het Europese Blue Card systeem loopt nog te traag omdat sommige landen terughoudend zijn. Nederland moet daarom samen met andere EU-landen die wel verder willen gaan een kopgroep vormen.

Circulaire migratie

Circulaire migratie is de droomwens van de moderne wereld. Immigranten uit ontwikkelingslanden werken hier een paar jaar en gaan daarna weer terug. Daarmee dragen ze bij aan onze samenleving,  verdienen ze geld en doen ze kennis op. Bovendien dragen de migranten met dit geld en de opgedane kennis bij aan de ontwikkeling van hun eigen land. Tegelijkertijd bestaan er veel hindernissen voor circulaire migratie: zo bemoeilijkt het recht het gezin mee te laten verhuizen de terugkeer van deze tijdelijke migranten naar hun thuisland, terwijl dat wel de afspraak is. De JS pleit er daarom voor Europese regelgeving zodanig aan te passen dat het afsluiten van verplichte terugkeer bij circulaire migratie mogelijk wordt. Circulaire migratie biedt zowel ons land als ontwikkelingslanden veel kansen. Of het in de praktijk ook werkt, moet blijken. Een herhaling van de problemen rond de gastarbeiders moet voorkomen worden. De JS is daarom voorstander van experimenten op kleine schaal, zoals deze al door voormalig staatssecretaris Albayrak zijn gestart. Wanneer deze experimenten succesvol blijken, kunnen de quota geleidelijk worden verhoogd.

Gezinsmigratie

Liefde is grenzeloos. Landsgrenzen mogen voor de liefde geen obstakel zijn. Het halen van een partner naar Nederland moet daarom mogelijk blijven. Helaas wordt er van deze regelingen ook misbruik gemaakt en kan gezinsmigratie de integratie bemoeilijken. Dit moet voorkomen worden. De linkse beweging strijdt al van oudsher tegen machtsafhankelijkheid, en bij migratie zien we vaak dat hiervan sprake is. Er zijn legio voorbeelden van uithuwelijking en import van jonge meisjes. de JS vindt dat er alles aan gedaan moet worden om dit te voorkomen.

"Liefde is grenzeloos"

Huwelijksmigratie

Huwelijksmigratie vormt nog altijd de belangrijkste vorm van migratie naar ons land. Te vaak vormt dit een belemmering voor het integratieproces van immigranten. Voor veel nieuwe Nederlanders van de tweede generatie is het een gewoonte een jong, onontwikkeld meisje te halen uit het land waar de eigen ouders vandaan komen. De JS vindt dit zeer onwenselijk, zowel voor het algemene integratieproces als voor de emancipatie van beide huwelijkspartners en hun kinderen. De JS wil dit automatisme daarom doorbreken en pleit ervoor om de leeftijd voor gezinsvorming te verhogen naar 23 jaar. Bovendien pleit de JS voor een verbod op nicht- en neefhuwelijken en een verhoging van de leeftijd voor de erkenning van een een buiten Europa gesloten huwelijk naar 18 jaar.

Inburgeringstoets in buitenland

Verder dient – om de zelfstandigheid van de partners te versterken en ze bekend te maken met de rechten die ze in Nederland krijgen – al in het buitenland een strenge inburgeringstoets plaats te vinden waarin zij naast de taal voornamelijk de rechten leren die iedereen in Nederland heeft.

Sociale rechten

Om een immigratiebeleid te voeren dat migranten stimuleert bijdragen aan Nederland en tegelijkertijd onze verzorgingsstaat overeind houdt zijn velen van mening dat het noodzakelijk is om nieuwe immigranten – die nog geen Nederlands staatsburger zijn – slechts trapsgewijs sociale rechten toe te kennen. Immigranten bouwen meer rechten op naarmate ze langer Nederland wonen en werken. Dit kan helpen voorkomen dat immigranten langdurig in de WAO of bijstand terechtkomen, zoals dit massaal is gebeurd bij veel gastarbeiders. Het tegengaan van een sociale onderklasse die overwegend gekleurd is, is één van onze grootste opgaven.

Jonge Socialisten in de PvdA