Emancipatie

De JS streeft naar een samenleving waarin mensen hun eigen keuzes kunnen maken, en waarin zij hun talenten ontwikkelen en zichzelf ontplooien. De JS zet zich in voor de vrijheid om te worden wie je wil zijn. Structuren binnen de samenleving kunnen deze ontplooiing stimuleren, maar soms ook belemmeren. De emancipatieopdracht van de sociaal-democratie is het doorbreken van deze structuren die emancipatie belemmeren en het motiveren en stimuleren van mensen zichzelf te ontplooien.

Structuren doorbreken

In de jaren ’60 en ’70 hebben we gestreden voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De verankering in de grondwet bleek niet genoeg, want ook op de werkvloer bestaat nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De structuren die dit veroorzaken moeten doorbroken worden. Maar ook binnen gemeenschappen van etnische, culturele of religieuze minderheden bestaan soms structuren die mannen en vrouwen ongelijk behandelen, homo’s of andersgelovigen als minderwaardig zien of vrije partnerkeuze belemmeren. Naast het normeren door middel van regels, speelt ook het confronteren een belangrijke rollen bij het doorbreken van dit soort structuren. We moeten deze problemen daarom benoemen en onze eigen waarden uitdragen. Hierbij hebben burgers zelf een belangrijke verantwoordelijkheid.

Gemeenschappen

Een deel van de jongeren in Nederland groeit op in gemeenschappen die afwijzend staan op emancipatie en gelijke rechten. In Urk, maar zeker ook in Amsterdam Slotervaart worden kinderen actief geïndoctrineerd met waarden die op gespannen voet staan met de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van religie of vrije partnerkeuze. In andere plaatsen heerst een cultuur die elke vorm van afwijkend gedrag afkeurt. Als sociaaldemocraten hebben wij de taak om deze jongeren te bevrijden, zodat zij zelf kunnen kiezen bij welke gemeenschap zij zich willen aansluiten en hoe zij hun leven in willen richten. Beleid moet er dan ook op gericht worden de overweldigende sociale controle vanuit de groep te doorbreken. Dit kan door woon- en onderwijs-segregatie tegen te gaan, maar ook door jongeren te leren voor zichzelf op te komen, kritisch na te denken en hun eigen keuzes te maken.

Werkvloer

De JS is van mening dat arbeidsmigratie alleen wenselijk is wanneer zowel de ontvangende, gevende samenleving als de migrant zelf baat heeft bij de migratie. Aan deze drie voorwaarden zal dan ook altijd moeten worden voldaan.

Laag opgeleiden

De JS vindt dat de overheid een actief emancipatiebeleid moet voeren om gelijke kansen op de werkvloer te krijgen. Een quota-beleid werkt averechts, maar middels campagnes en speciale fondsen voor bewustzijnsverandering moet de overheid het patriarchale blanke managersbeeld actief proberen te veranderen. Daarnaast dient overheid discriminatie op de arbeidsvloer hard aan te pakken.

Uitsluiting op basis van geloof, seksuele voorkeur en sekse

In ons Nederland is er geen ruimte voor overheidsinstellingen die mensen uitsluiten op basis van hun geloof, sekse of seksuele voorkeur. Dit betekent dat iedereen moet kunnen werken waar hij of zij wil en iedereen kan deelnemen aan activiteiten die aangeboden worden door diezelfde instellingen. Dit betekent ook dat we bij wet afwillen van de enkele feit-constructie, waarbij homo’s uitgesloten worden en niet in hun waarde worden gelaten. Scholen, ook die op basis van een levensbeschouwelijke grondslag, moeten verplicht zijn alle leerlingen te accepteren.

  • De Enkele feit-constructie is sinds juli 2015 uit de wet verdwenen!

Verheffen

Het leven draait volgens sociaaldemocraten om meer dan alleen materiële welvaart. Ons doel is een hoge kwaliteit van bestaan. Kwaliteit van leven gaat over meer dan over een nieuwe televisie. Van oudsher tracht de sociaaldemocratie mensen te prikkelen en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Omdat we geloven dat het kwaliteit van het bestaan verbetert wanneer mensen zichzelf uitdagen en het gevoel hebben goed bezig te zijn.

Onderwijs

De traditionele verheffingsroute vindt plaats via onderwijs. Op school leren kinderen en jongeren niet alleen kennis en vaardigheden om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven, maar moeten ze ook gestimuleerd worden het beste uit hun leven te halen.

Veel allochtone kinderen lopen al een achterstand op voordat ze naar school gaan. Deze kunnen ze later moeilijk nog inhalen. Voorschoolse educatie, dagopvang en peuterspeelzalen zijn een belangrijk middel om deze achterstanden te verminderen. Het gebruik hiervan moet daarom gestimuleerd worden.

Werk

Het hebben van werk is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van leven verbetert wanneer mensen een dagbesteding hebben, al dan niet via betaalde arbeid. Ook is het een belangrijk middel om zelfstandig te worden en vooruit te komen. De JS streeft naar een participatie van 100%. Wanneer dit nodig is, kunnen gesubsidieerde banen of verplicht vrijwilligerswerk hieraan bijdragen. Er is genoeg zinvol werk te doen en in ons Nederland hoort niemand aan de kant te staan. Zelfstandig ondernemerschap moet toegejuicht worden. Onder nieuwe Nederlanders neemt dit ondernemerschap de laatste jaren toe. Dit moet verder gestimuleerd worden.

Sport, kunst en cultuur

Sport, kunst en cultuur spelen ook een belangrijke rol in de zelfontplooiing. Mensen worden geactiveerd, leren zichzelf en anderen kennen, en verruimen hun blikveld. Hierin is het ook van belang dat de lokale overheid initiatieven van onderop stimuleert. Wat betreft kunst en cultuur moet niet alleen uitgegaan worden van traditionele ‘hoge’ Kunst en Cultuur. Ook waardevolle nieuwe vormen van kunst en cultuur moeten worden erkend.

Debat

Om ‘oude vormen en gedachten’ te laten sterven dient alles in onze samenleving continu bekritiseerd te kunnen worden. Maatschappelijk debat over moeilijke onderwerpen is belangrijk, juist omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn als debat in de kiem gesmoord wordt en onvrede of agressie via andere wegen wordt geuit. De JS neemt actief deel aan deze discussie en houdt de PvdA scherp om voortdurend progressief stelling te nemen. De PvdA hoeft zich hierbij niet te vereenzelvigen met de overheid – waar de laatste neutraal ten opzichte van alle ideeën staat, vindt de PvdA traditiegetrouw progressieve ideeën waardevoller dan andere. Onze sociaaldemocratische waarden moeten we duidelijker uitdragen en afzetten tegen die van onze tegenstanders, ook wanneer mensen in de samenleving hier aanstoot aan nemen. Krenken mag. Onze geschiedenis is er een van maatschappelijke confrontatie – die moeten we niet loslaten, ook niet als dit ons electoraal zou kunnen schaden.

Dit laatste punt verwijst naar het eerste couplet van de Internationale:

“Ontwaakt, ontwaakt verworpen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen, ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!”

Jonge Socialisten in de PvdA