De politiek bepaalt

De overheid zou een langetermijnvisie op duurzaamheidsbeleid moeten ontwikkelen, zodat ondernemers langetermijninvesteringen kunnen doen zonder dat ze risico’s lopen met veranderende wet- en regelgeving. Het energieakkoord was hiertoe al een eerste stap, maar het ontbrak daarin nog aan ambitie en belangrijke onderwerpen, zoals mobiliteit, werden daarin nauwelijks belicht. Het initiatief van Diederik Samsom en Jesse Klaver om een klimaatwet te gaan opstellen is daarom al een verdere verbetering, maar ook dit moet zich nog bewijzen.

Stoppen met de fossiele industrie

Nederland zou geen nieuwe kolencentrales meer moeten bouwen en zou zo snel mogelijk af moeten van de kolencentrales die we nog hebben. In plaats van te zoeken naar oplossingen om conventionele energie te blijven benutten zoals in dit geval Carbon Capture and Storage (CCS), dienen we te streven naar een volledige groene energievoorziening op een zo kort mogelijke termijn, waardoor de CO2-uitstoot nihil zal zijn. Volgens de Jonge Socialisten in de PvdA biedt het gebruik van CCS niet een adequate oplossing voor het reduceren van CO2-uitstoot. De JS is ook tegen de winning van schaliegas.

"De JS is ook tegen de winning van schaliegas."

Weg met fossiele voordeeltjes

De ontwikkeling van duurzame energie –in Nederland en wereldwijd- wordt in de weg gestaan en soms regelrecht tegengewerkt door allerlei milieuschadelijke subsidies en belastingvoordeeltjes. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende de omvang van deze subsidies en belastingvoordeeltjes in Nederland op vijf tot tien miljard per jaar, een gigantisch bedrag. Deze subsidies houden vieze en verspillende gebruiken in stand, terwijl het geld veel beter in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen geïnvesteerd zou kunnen worden. De JS vindt dan ook dat hier zo snel mogelijk een einde moet komen, zodat vervuilers niet langer hun gang kunnen gaan op kosten van de belastingbetaler.

"Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende de omvang van deze subsidies en belastingvoordeeltjes in Nederland op vijf tot tien miljard per jaar"Lees het het hele rapport van het PBL

Investeren in duurzaam!

"Ook de PvdA moet hierin het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen panden."

Om de transitie naar duurzame energie te versnellen, is een proactieve inzet van de politiek noodzakelijk. Niet alleen door regeltjes te bedenken en boetes uit te delen, maar ook door zelf te investeren. Daarvoor is een investeringsfonds nodig ten behoeve van duurzame innovatie, dat uitstekend uit een deel van de aardgasbaten gefinancierd kan worden. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau moet worden geïnvesteerd in kansrijke duurzame initiatieven, met name in de ontwikkeling van duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook in duurzame (land)bouw. Er moeten ook strengere controles komen vanuit het Rijk op het provinciale budget voor duurzame subsidies om er voor te zorgen dat deze budgetten goed worden besteed. Ten slotte moeten we ook stimuleren dat goede duurzame initiatieven vanuit onderzoeksinstituten worden voorgelegd aan technische universiteiten en hogescholen om tot duurzame innovaties te komen.

De overheid moet niet alleen investeren, maar ook zelf het goede voorbeeld geven. Daarom moeten in 2018 alle overheidsgebouwen aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoen. Bovendien moet alle energie die de overheid gebruikt duurzaam opgewekt zijn. Daarnaast moeten overheidsgebouwen ook op andere manieren bijdragen aan onze planeet, bijvoorbeeld door het enkel schenken van fair trade-koffie. Ook de PvdA moet hierin het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen panden.

Europese samenwerking

Lees ookEnergie en KlimaatLees hier een uitgebreider standpunt over onze visie op een Europees energiebeleid.

Hoe ambitieus de JS het duurzame energiebeleid van Nederland ook graag zou zien, we kunnen het natuurlijk niet alleen. De energiemarkt is Europees en ook veel bedrijven in Nederland opereren over de grenzen. Daarom is het belangrijk dat Nederland zich in Europees verband inspant voor soortgelijke maatregelen als hierboven beschreven, zodat ook de rest van Europa sneller verduurzaamt.

Energiehandhaving

Op dit moment zijn er binnen Nederland nog te veel problemen door energiemisbruik. Energie is in alle vormen een belangrijke drijfkracht binnen de Nederlandse economie. Omdat energie steeds kostbaarder wordt, is het belangrijk om misstanden in deze sector aan te pakken met een effectief toezichtsbeleid.

In de steeds grotere drang naar een duurzaam en efficiënt energienetwerk lijkt het een logische stap om een handhavingsorgaan in het leven te roepen om misstanden in deze sector op te sporen en aan te wijzen. Dit nieuwe orgaan zal zich voornamelijk focussen op energiemisbruik en energieverwaarlozing. Het zou onder andere bevoegd zijn om intrusieve methodes te gebruiken in het opsporen van energiemisbruik bij zowel particulieren als in de commerciële sector. Hiermee zou een steeds energie-efficiëntere samenleving kunnen worden gehandhaafd, waardoor energiedoelen sneller gehaald zouden kunnen worden.

Het orgaan zal worden ondergebracht bij de Nationale politie. Tevens zal ter ondersteuning een meldnummer geopend worden, waar verontruste burgers anoniem hun zorgen kunnen uiten. Hierna zal in opdracht van het orgaan actie worden ondernomen. In extreme gevallen zullen stappen worden ondernomen met behulp van een toezichtkader.

Een belangrijk probleem waar het gebrek aan handhaving duidelijk naar voren komt, is de grote hoeveelheid plastic is onze natuur en vooral ons water. Gemeentes moeten, mogelijkerwijs in samenwerking met de Plastic Soup Foundation, de aanwezigheid van plastic in de rivieren gaan verminderen. Bovendien moet er strengere algemene regelgeving komen over de mate van vervuiling.

Jonge Socialisten in de PvdA