Vereniging

Binnen de JS zijn er verschillende groepen leden actief die samen iets voor de vereniging doen. Op deze pagina vind je informatie over de belangrijkste van deze groepen.

Afdelingen

Afdelingen vormen het hart van de vereniging. Zij organiseren de meeste activiteiten en zijn voor de meeste leden ook het directe aanspreekpunt binnen de JS. Als JS geloven we dat politiek altijd lokaal begint. Daarom hebben afdelingen verspreid over het hele land. Iedereen die in het gebied van een afdeling woont is ook lid van de afdeling en mag dus meebeslissen over wat de afdeling doet. Een afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur. Dat zorgt voor de organisatie van activiteiten en acties. Minimaal één keer per jaar organiseert een afdeling een algemene ledenvergadering waarop leden een nieuw bestuur kunnen kiezen en mee kunnen praten over wat de afdeling zou moeten doen.

Een belangrijke taak van afdelingen is het volgen van de lokale politiek. Hiervoor hebben ze goed contact met PvdA-afdelingen en PvdA-gewesten. Maar net als dat landelijk wel eens gebeurt zijn afdelingen het soms  niet eens met de lokale PvdA en dat laten ze in dat geval ook duidelijk horen. Met acties en activiteiten mengen afdelingen zich nadrukkelijk in de lokale politiek om er zo voor te zorgen dat de stem van linkse jongeren goed gehoord wordt.

De meeste afdelingen versturen ongeveer één keer per maand een nieuwsbrief waarin ze hun leden op de hoogte houden van aankomende acties en activiteiten. Ook hebben ze bijna allemaal een actieve Whatsappgroep om contact te houden. Als je daaraan wilt worden toegevoegd kun je contact opnemen met je afdeling. Wil je u al weten wat jouw afdeling de komende tijd allemaal van plan is? Kijk dan even op de site van je eigen afdeling.

Behalve afdelingen heeft de JS ook een aantal onderafdelingen. Dit zijn afdelingen die als onder een andere afdeling vallen. Dit komt voornamelijk voor in gebieden waar net niet genoeg leden zitten voor een echte afdeling. Leden van een onderafdeling zijn ook altijd lid van de afdeling waar de onderafdeling bijhoort. Op dit moment hebben we onderafdelingen in Eindhoven en Zwolle.

Werkgroepen

Als de afdelingen het hart van de JS vormen, dan zijn de werkgroepen het brein. Het zijn denktanks, waar leden met kennis of interesse in een bepaald onderwerp samen komen om te discussiëren over dat onderwerp, om de actualiteit bij te houden en om inhoudelijke activiteiten te organiseren.

De werkgroepen ondersteunen het Landelijk Bestuur bij het bepalen van standpunten en het schrijven van stukken. De werkgroepen binnen de JS hebben geen vaste organisatiestructuur. Iedereen die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een bepaald onderwerp staat op de maillijst van de werkgroep en is welkom in de Whatsappgroep. Werkgroepleden organiseren samen activiteiten. Denk jij dat je iets in te brengen hebt over één van deze onderwerpen, of vind je het gewoon leuk om intensief mee te kunnen discussiëren? Meld je dan bij één van onze werkgroepen.

Wil je je graag aanmelden voor een werkgroep? Als je al eens je interesses aan ons doorgegeven hebt ben je automatisch lid. Wil je je interesses aanpassen, mail dan ons bestuurslid Judith.

Op dit moment heeft de JS de volgende werkgroepen:

 • Cultuur en sport
 • Democratie en rechtsstaat
 • Digitalisering en privacy
 • Diversiteit en emancipatie
 • Duurzaamheid en landbouw
 • Economie en arbeidsmarkt
 • Immigratie en integratie
 • Internationale politiek
 • Onderwijs
 • Veiligheid en defensie
 • Wonen en verkeer
 • Zorg

Congres

Twee keer per jaar organiseren de Jonge Socialisten (JS) een tweedaags congres, in het voorjaar en het najaar. Het congres heeft het hoogste gezag in de JS en bestaat uit alle leden van de JS. Tijdens congressen worden aan de hand van congresvoorstellen de standpunten van de organisatie bepaald, wordt het beleid voor de komende periode vastgesteld en vinden er verkiezingen plaats voor – onder andere – het Landelijk Bestuur, dat het beleid moet gaan uitvoeren. Daarnaast stelt het Congres de regels van de JS vast.

Het Landelijk Bestuur (LB) legt op het congres verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde vragenuurtje, waarbij de landelijke bestuursleden vragen uit de zaal moeten beantwoorden. Alle leden hebben op het congres spreek- en stemrecht. Zo kunnen zij dus invloed uitoefenen op de inhoudelijke en organisatorische koers van de JS. Het is heel belangrijk dat er veel leden betrokken zijn bij de besluitvorming binnen de organisatie en dat er dus veel JS’ers naar het Congres komen!

Het Congres heeft ook een belangrijke sociale functie. JS’ers vanuit het hele land ontmoeten elkaar en gebruiken het congres om bij te praten en ideeën uit te wisselen. Tijdens de congressen worden ook workshops, discussies met politici, en culturele activiteiten georganiseerd. De eerste avond van het Congres wordt bovendien afgesloten met een groot feest.

Landelijk bestuur

De dagelijkse leiding over de vereniging is in handen van het Landelijk Bestuur. Zij bereiden congressen voor, volgen kritisch de landelijke politiek en organiseren zo nodig een actie, organiseren scholingsactiviteiten waar alle leden welkom zijn, zijn verantwoordelijk voor alle administratie en ondersteunen afdelingen en werkgroepen. Het huidige Landelijk Bestuur vind je hier.

Presidium

Het presidium zit onze congressen voor. Nieuwe leden van het presidium worden ieder jaar verkozen op het voorjaarscongres. Heb je een vraag aan het presidium, dan kan je ze mailen.

Beroepscommissie

Met zoveel groepen binnen de JS wordt er ook wel eens iets besloten waar je het misschien niet mee eens bent. Als je denkt dat een besluit over jou onterecht genomen is, bijvoorbeeld omdat het Huishoudelijk Reglement niet goed gevolgd is, dan kun je beroep instellen bij de beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat uit drie leden die worden gekozen door het Congres. Je kunt de beroepscommissie bereiken per mail.

Jonge Socialisten in de PvdA