Kandidaten Landelijk Bestuur 2020-2021 bekend

Lees hier de motivatiebrieven van de kandidaten

Tussen 8 en 28 augustus waren leden in staat om te kandideren voor het volgende Landelijk Bestuur dat op het zomercongres verkozen zal worden. Hieronder zie je welke kandidaten zich gekandideerd hebben voor een bestuursfunctie en kun je hun kandidaatstellingsbrieven lezen.

Sollicitaties Landelijk bestuur

Voorzitter

Kandidaatstellingsbrief Andrej van Hout

Beste kameraden,

 

Het was een bewogen jaar. Sommigen genoten van de rust die corona met zich meebracht. Voor anderen was het een stressvol jaar, met onzekerheid over studie, werk of gezondheid. Het mag voor zich spreken dat dit jaar anders was dan andere jaren. Voor jou en mij, maar ook voor de vereniging. Zo zouden we elkaar eigenlijk ontmoeten in juni, maar zullen we elkaar nu pas in september treffen. Afgelopen juni heb ik bekendgemaakt dat ik voor komend jaar jullie voorzitter wil worden en bij dezen kandideer ik me dan ook officieel voor deze eervolle functie.

 

Het coronavirus heeft niet alleen het voorjaarcongres laten omtoveren tot een zomercongres. Het virus heeft veel meer veranderd voor mensen en voor de samenleving. Toen de coronacrisis het heftigst was, in maart, april en mei, stonden mensen naast elkaar en deden ze het samen. Het leek even alsof iedereen de smaak van solidariteit te pakken had. Of je nou familie of vrienden was, de buurman of een totale vreemde: we hielpen elkaar. Initiatieven kwamen van de grond en vrijwilligers boden zich aan. Tegelijkertijd waren het de vakkenvullers, de verplegers en de politie en marechaussee die deze samenleving draaiende hielden.

 

Maar hoewel dit de mensen zijn die de samenleving dragen, gaat er wel iets mis met de waardering van hun werk. Vakkenvullers moeten het namelijk doen met een kleine cadeaubon en, terwijl de aandeelhouders een bonus van 220 miljoen krijgen. Kijk naar de zorgverleners. Zij krijgen eenmalig duizend euro in plaats van een structureel, fatsoenlijk loon als waardering voor hun harde werk. Kijk naar de mensen die onze veiligheid blijven waarborgen, ondanks het grote besmettingsgevaar. Denk hierbij aan de vier marechaussees op Eindhoven Airport die nu met een coronabesmetting thuis zitten, maar geen bonus ontvangen voor de door hen genomen risico’s.

 

Het heilige principe van het kapitalisme dat voorschrijft dat de marktwerking vanzelf zorgt voor waardering van de mensen die de maatschappij het hardste nodig heeft, is niet langer geloofwaardig. Zonder een overheid die stevig de regie in handen neemt zal er nooit een rechtvaardige verdeling van middelen komen.

 

Voor die rechtvaardige verdeling strijden sociaaldemocraten al meer dan een eeuw lang. We steunen hen die ongehoord zijn en niets krijgen. Lodewijk noemde het ‘willen winnen voor hen die zo vaak niet winnen’. Oftewel winnen voor de vakkenvuller, de verpleegkundige en de leraar. Maar ook winnen voor de twintiger die haar of zijn studieschuld ziet oplopen, niet door wil leren omdat de kosten te hoog zijn, geen woning kan kopen of door racisme geen eerlijke kans krijgt in onze maatschappij. Daar zit de strijd voor de sociaaldemocratie. Daar zit de strijd voor de JS. Een strijd die ik wil leiden, als voorzitter van de JS.

 

Het zijn onder andere de JS-successen die voor mij een voorbeeld zijn. De OV-kaart voor mbo’ers en de eerste stappen in de afschaffing van het minimumjeugdloon. Maar ook kleinschaliger met het toegankelijker maken van de dorpen en steden in Limburg door actie te voeren voor een betere treinverbinding.

 

Verandering komt natuurlijk niet vanzelf van de grond. Ze vereist mens- en organisatiekracht. Ze vereist een JS als visvijver voor talent. Ze vereist een JS als plek waar ideeën ontstaan en tot uitvoer worden gebracht. Ze vereist een vereniging waar je je thuis voelt en waar vanuit politieke idealen samen gewerkt wordt. Daarvoor wil ik me inzetten. Voor ontwikkeling, voor gezelligheid, voor samenwerking en voor actie. 

 

Ten eerste, ontwikkeling. Voor veel leden is de JS een plek waar jongeren zich ontwikkelen. Hun politieke vaardigheden, maar ook hun sociale en persoonlijke vaardigheden. Het moet daarom duidelijker zijn dat het doel van de JS is om de politici van morgen op te leiden. De komende tijd zullen we ons moeten focussen op coaching-programma’s om talentvolle aankomende politici van ervaring en adviezen te voorzien. Ook zullen er weer volop trainingen georganiseerd moeten worden, zodat ieder lid de basisvaardigheden van een politicus onder de knie krijgt. Daarnaast moet er weer ruimte komen voor leergangen en politieke cafés om ieder lid op de hoogte te houden van onze beginselen en van actuele informatie.

 

Ten tweede, samenwerking. Hoewel we onderling vaak verschillen qua ideeën en interesses hebben we ook één ding gemeen. We willen allemaal de wereld een klein beetje mooier maken. Sommigen radicaal en groots en anderen heel klein. Eén ding staat vast: verandering komt niet als je er alleen voor staat. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken. Een samenwerking tussen het landelijk bestuur en lokale afdelingen is essentieel om een breed draagvlak vanuit de vereniging te krijgen. Dat draagvlak brengen we tot stand door het voorzittersoverleg van alle lokale afdelingsvoorzitters een sterke adviserende rol te geven. Ook moeten we platforms oprichten voor onze JS-politici en andere JS’ers die met standpunten veranderingen willen doorvoeren binnen de PvdA, zodat we de JS’ers ondersteunen die nu al het verschil in de politiek willen en kunnen maken. Daarnaast moeten we de samenwerking aan durven te gaan met onze leden. Dat gaan we doen door vernieuwingsprojecten op te zetten. Hier zullen leden, in samenwerking met onze werkgroepen, de kans krijgen om concrete standpunten te formuleren die als een sociaal alternatief zullen dienen voor oneerlijk overheidsbeleid. Zo laten we zien dat we niet alleen kritiek leveren, maar ook echt de wereld kunnen veranderen.

 

Ten derde staat buiten kijf dat ieder lid zich thuis moet voelen, maar we moeten niet denken dat dit vanzelfsprekend is. Op veel vlakken verschillen we van elkaar. We zijn soms zelfs best een bont gezelschap. Dat kan heel leuk en interessant zijn, maar het kan ook het nare gevolg hebben dat we nieuwe leden soms niet meer terugzien na een congres. Daarom zullen we er zorg voor moeten blijven dragen dat iedereen zich welkom voelt bij de JS. Het thuisgevoel gaan we waarborgen door bij het begin te beginnen, namelijk een uitgebreider nieuwe ledenprogramma. De uitbreiding houdt in dat we nieuwe leden laten zien wat ze allemaal kunnen doen binnen de JS én delen we ervaringen van reeds actieve leden. Om dit te bereiken zetten we een nieuw ledenteam op waar iedereen die dat wil, kan meehelpen om nieuwe leden zich welkom te laten voelen. Daarbij moet de focus ook worden gelegd op het goed naleven van de gedragscode, het organiseren van sociale activiteiten en moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich binnen de JS gerepresenteerd voelt. Ook bij een activistische vereniging moet er namelijk op worden toegezien dat we het gezellig hebben met elkaar en iedereen zich ook welkom en veilig voelt.

 

Met deze basis kunnen we als linkse, politieke jongerenorganisatie de politieke arena in. Daarin gaan we samen de strijd aan. Een strijd die nu al in het vooruitzicht is, namelijk voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hier gaan we de kans krijgen om te laten zien dat marktwerking geen heilige oplossing is en dat we op een andere manier onze mensen moeten waarderen. We zullen laten zien dat de mensen die we het hardste nodig hebben niet langer mogen worden vergeten en de grote bedrijven hun hand niet meer kunnen ophouden. Menselijk beleid in de politiek is hard nodig. De sociaaldemocratie is hard nodig.

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we onze JS’ers die een gooi doen naar de Tweede Kamerlijst van de PvdA hard nodig. Zij weten als geen ander dat de menselijke waarden belangrijker zijn dan de belangen van het grootkapitaal. Als vereniging zullen we er alles aan moeten doen om deze JS’ers te ondersteunen om op de lijst en in de Kamer te komen. Dan kunnen zij laten zien dat jongeren niet voor spek en bonen meedoen, maar nú gaan zorgen voor de veranderingen die keihard nodig zijn.

 

Ondertussen heb ik al bijna zes jaar mee mogen lopen met deze prachtige vereniging en gezien dat de JS genoeg in haar mars heeft om te vechten voor verandering. Als gewoon lid, als afdelingsbestuurslid, als afdelingsvoorzitter en als lid van het presidium heb ik de JS van binnen en van buiten leren kennen. Als voorzitter van JS Eindhoven heb ik gezien hoeveel energie leden in onze vereniging stoppen en gezien hoe goed een persoonlijke en toegankelijke aanpak werkt bij het werven, behouden en enthousiasmeren van deze leden. Ook als presidiumlid was het voor mij enorm belangrijk dat een persoonlijke benadering hooggehouden werd. Soms kom je streng uit de hoek omdat je als presidium de taak hebt om orde te houden op het congres. Op zo’n moment is het belangrijk om leden achteraf te benaderen, om na te gaan of leden geen onprettige gevoelens meer hebben en om – daar waar nodig – uitleg te geven. Buiten de JS heb ik natuurlijk ook niet stilgezeten. Als lid van de faculteitsraad van Tilburg Law School heb ik mij ingezet om de vergeten student beter te betrekken bij onderwijsvernieuwing. Daarnaast heb ik mij als steunfractielid in de gemeenteraad in Veldhoven met name bekommerd om de vergeten groep op het gebied van volkshuisvesting en vervoer.

 

Kameraden, ik vraag jullie om jullie vertrouwen. Het vertrouwen om samen met jullie te bouwen aan een vereniging die een sterke thuisbasis zal vormen voor alle sociaaldemocratische jongeren. Samen gaan we ervoor zorgen dat we alles benutten wat de JS in haar mars heeft om op basis van onze sociaaldemocratische waarden gezamenlijk te strijden voor de mensen die de samenleving dragen. Ik hoop hierbij op jullie steun. Want zoals blijkt uit mijn brief, een vereniging draait op ál haar leden. Alleen met alle leden kunnen we strijden voor de veranderingen die nu nodig zijn.

 

Met rode en strijdbare groet,

Andrej van Hout

 

 

Kandidaatstellingsbrief Luna Koops

Lieve kameraden,

Als ik ‘s avonds naar bed ga, ‘s ochtends voorafgaand aan mijn eerste online vergadering een wandeling maak of onderweg naar een actie in gedachten verzonken ben, dan denk ik aan hoe de wereld eruit zou moeten zien. De wereld die ik in mijn dromen zie, is er eentje van gelijkheid. In die wereld heeft het meisje uit de Schilderswijk dezelfde kansen als het jongetje uit Het Gooi. In die wereld worden mensen van kleur gelijkwaardig behandeld. In die wereld worden vrouwen gehoord en geloofd. In die wereld kun je betaalbaar wonen, een zeker bestaan opbouwen en wat geld opzij leggen voor een vakantie.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat mij drijft. De stip aan de horizon: een maatschappij met spreiding van kennis, macht, bezit en inkomen. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is. Op het moment van schrijven laat een vriendin een appartement van 12 m² aan mij zien, in Amsterdam. Huurprijs: 1200 euro. De kansarme wijken van Nederland ontvlammen in onrust en de inzet? Vooral meer handhaving. Het zorgpersoneel, dat zich om ons heeft ontfermd tijdens deze grote crisis, is niet meer dan een applausje waard voor het kabinet. Zo komt die stip aan de horizon natuurlijk nooit dichterbij.

Het bewijst dat voor mij het werk er nog niet op zit. Daarom stel ik mij beschikbaar om de komende negen maanden voorzitter te blijven van de JS. Zodat we samen die vuist kunnen maken voor een eerlijkere wereld en sterker uit de crisis kunnen komen. Ik ben ervan overtuigd dat wij dat kunnen, want het tij is al aan het keren. De JS is op dit moment groter dan ik haar ooit gekend heb en we staan op het punt om de grens van tweeduizend leden weer te passeren. Rechts staat steeds meer onder druk om terug te komen op zijn beleid en progressief-links gedachtengoed groeit enorm, vooral onder jongeren.

Met elkaar hebben we veel bereikt het afgelopen jaar. De PvdA vaart mede dankzij ons de meest progressieve koers in decennia: een koers die van geen stoppen weet. Met Uitgewoond hebben we ruim een half miljoen jongeren bereikt en het fundament gelegd voor een stuk meer bewustzijn rondom de bizarre relatie die wij in Nederland met huisvesting hebben. En met onze deelname aan demonstraties omtrent klimaat en emancipatie hebben wij ons steentje bijgedragen aan een eerlijkere, groenere toekomst.

Bij de Women’s March was er een oudere dame die vanuit haar raam, met twee vuisten geheven de demonstranten toejuichte. Dat was voor mij de perfecte metafoor: wij als jongeren zullen de verandering brengen. Ik hoop dat het goed met haar gaat.

Om die verandering door te kunnen zetten, hebben we een ijzersterke JS nodig. Een JS die door de gelikte praatjes van (rechtse) bewindspersonen heen prikt, keihard de barricades op gaat en rechtse politiek van een optimistisch en links tegengeluid voorziet. Het afgelopen jaar heb ik mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat wij ook de komende negen maanden een vuist kunnen maken. Of het nou op het Malieveld, tegen bewindspersonen of bij onze eigen fractie is: de JS moet sterk in haar schoenen staan.

Over zes maanden zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het zijn de verkiezingen waarmee we ons land kunnen terugpakken op de markt en de eerste politieke stappen kunnen zetten naar onze eigen stip op de horizon. In deze zes maanden is er geen tijd te verliezen. Daarom ben ik de afgelopen maanden al druk aan de slag gegaan met de voorbereidingen op deze  cruciale verkiezingen. Door JS’ers te bewegen zich te kandideren. Door het grondwerk te leggen voor mooie campagnes voor de jonge talenten die onze partij rijk is. Door met hand en tand te vechten voor jongerenvertegenwoordiging in de programma- en kandidaatstellingscommissie, waardoor nu dubbel zoveel jongeren onderdeel uitmaken van deze commissies. De komende zes maanden zullen zowel een sprint als een marathon zijn, maar na 17 maart zal de Kamer als het aan mij ligt jonger, diverser en linkser zijn dan ooit tevoren.

Naast voorzitter zijn van een politieke (jongeren)organisatie ben ik bovenal voorzitter van een vereniging. Dit jaar hebben we voor de JS een aantal mooie vernieuwingen tot stand gebracht: vernieuwingen waar we het komende jaar op verder kunnen bouwen.

Zo hebben we met de werkgroep onderwijs de pilot “Leenstelselpraat” georganiseerd, waarmee er diepgaandere discussie mogelijk was over een socialer alternatief voor de studiefinanciering. Het resultaat zie je in de resolutie die komend congres besproken zal worden. Wat mij betreft is de manier waarop deze resolutie tot stand is gekomen een daverend succes. Er werden (online) bijeenkomsten georganiseerd, er werden enquêtes uitgezet en er werd een uitgebreid beroep gedaan op wetenschappelijk onderzoek: een feest van de ledendemocratie. Laten we hier vooral mee doorgaan. Op deze manier krijg jij als lid namelijk de kans om mee te denken over onze politieke lijn, of je het congres nou durft toe te spreken of niet.

Ook is de samenhang tussen afdelingen en het landelijk bestuur door de invoering van het voorzittersoverleg sterk verbeterd. Waar de lijntjes vroeger langer waren en je elkaar alleen zijdelings sprak op activiteiten of tijdens telefoongesprekken, is er nu elke drie maanden een overleg. Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht zullen we elkaar met dit verbeterde contact beter op de hoogte kunnen houden en beter kunnen inspireren met mooie lokale initiatieven zoals we recentelijk hebben kunnen zien met het kamperen op het Domplein in Utrecht en het Amsterdamse #hetkanjonger-plan.

Het afgelopen jaar heb ik kennis mogen maken met alles wat de JS te bieden heeft. Met de hoogtepunten en de grootste uitdagingen, maar ook met onze grote, gezellige, lieve, warme, sociaaldemocratische en socialistische familie. Dat geeft mij de motivatie om door te gaan.

Zondag 6 september gaan om 10:00 uur de stembussen open. Vanaf dan heb je een week lang de tijd om te stemmen op wie volgens jou de komende negen maanden de Jonge Socialisten mag leiden. Daarvoor vraag ik je om jouw stem. Een stem voor actiebereidheid, een stem voor grassroots-ledendemocratie en een stem voor ervaring. Komend jaar is het tijd om met de vuist op tafel te slaan en pal voor onze idealen te staan. Dat doe ik graag samen met jou.

 

Met strijdbare groet,

Luna Koops

 

Website: lunakoops.nl

E-mailadres: luna.koops@outlook.com

Telefoon: 06-83229892

 

 

Secretaris

 

Kandidaatstellingsbrief Roberto Kist

 

Kameraden,

Het komende jaar wil ik me graag blijven inzetten als secretaris van de Jonge Socialisten in de PvdA

De verkiezingen komen eraan en er staat veel op het spel. Met de JS gaan we een flinke stempel drukken op de landelijke politiek!

Voor kansengelijkheid, duurzaamheid en inclusiviteit. Onder andere door verder te gaan met onze Uitgewoond campagne voor nieuwe volkshuisvesting en door campagne te voeren voor onze eigen kandidaten vanuit de JS.

Met Plan’21 en het progressieve stembusakkoord waar ik het afgelopen jaar aan meeschreef wil ik graag met jullie echte verandering gaan afdwingen na maart 2021.

Juist in verkiezingstijd moet de JS achter de schermen op rolletjes lopen zodat onze kandidaten en campaigners kunnen strijden voor een betere toekomst. Er is veel te doen in dit korte bestuursjaar. Daarom wil ik met mijn ervaring uit het afgelopen jaar onze vereniging blijven steunen als secretaris van het landelijk bestuur.

Met rode groet,

Roberto Kist.

 

 

Penningmeester

 

Kandidaatstellingsbrief Melad Kohistani

 

Beste JS’ers,

In de afgelopen zes jaar als JS’er heb ik van dichtbij gezien hoe onrechtvaardig de samenleving kan zijn. Een vermogenskloof die als maar groeit, een klimaat dat een brand staat en een economisch systeem wat niet de mens, maar het kapitaal centraal zet. Onze idealen van gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid zijn dus in mijn optiek actueler dan ooit.

Ze zijn dus actueler dan ooit en doen er ook toe, daarom is er voor de JS een belangrijke taak weggelegd. Wij allen moeten deze problemen weer op nummer 1 zetten van de politieke agenda, maar ook in de publieke opinie. De afgelopen jaren heeft (radicaal)rechts deze strijd te vaak gewonnen. Het momentum is er nu om hier verandering in te brengen. Mensen hebben gezien hoe schadelijk het neoliberalisme was van de afgelopen jaren.

Daarnaast is het de afgelopen tijd pijnlijk blootgelegd hoe diepgeworteld het racisme zit in onze samenleving. Deze problemen worden langzaam bij beetje zichtbaar. Aan ons is de taak om dit nog meer duidelijk maken en dan vooral ook aan de jongeren. De jongeren zijn de toekomst en het fundament voor hun toekomst wordt nu gelegd. Dat de term ‘Ok, boomer’ in het leven is geroepen is in mijn optiek ook niet gek. De vorige generaties hebben een neoliberaal gedrocht gecreëerd en het staat op in storten. Aan ons is om het beter te doen en te bouwen aan een rechtvaardige en verbonden toekomst.

Bij de JS heb ik ook geleerd dat je niet alleen problemen moet benoemen, maar dat je ook doelgericht moet kijken hoe de situatie veranderd kan worden. Ik wil daarom een JS die problemen in alle lagen van de samenleving aan de kaak stelt, maar ook deel uit maakt van de oplossing. Ik ben erop gebrand om te helpen dit voor elkaar te krijgen. Daarom stel ik me kandidaat voor 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝗺𝗲𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗯𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗝𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻.

Het penningmeesterschap is mij niet vreemd. Ik zet me al een aantal jaar in als penningmeester van Brabant en daarvoor van onderafdeling Eindhoven. Hier heb ik de kneepjes van het vak geleerd. Ook heb ik daar ervaren dat financieel verantwoord beleid cruciaal is om afdelingen draaiend te houden. Deze lijn wil graag doortrekken in het landelijk bestuur.  Ook ‘verenging’ is inbegrepen in deze functie. Ik denk dat velen met mij eens zijn als ik zeg dat we een prachtige bruisende verenging hebben op dit moment. Ik wil dit graag zo houden. In mijn ogen moet de JS een plek zijn waar je vrienden voor het leven maakt en waar je naar toe gaat voor de gezelligheid, maar zeker ook een verenging waar je je kan ontwikkelen op alle mogelijke manieren. Hier is een goede allocatie van budgetten voor nodig en daar ga ik mijn best voor doen.

Als je nog vragen of suggesties hebt, kun je me berichten of bellen via het mobiele nummer: 06-82757605.

Met vriendelijke groet,

Melad Kohistani

 

 

Bestuurslid communicatie

 

Kandidaatstellingsbrief Rinus van Hofweegen

 

Beste Kameraden, Op 24 december, 1968, maakte astronaut Bill Anders – tijdens zijn vlucht op de Apollo 8 – de legendarische kleurenfoto “Earthrise”. Hierop is de aarde in een ogenschijnlijke leegte aan de hemel te zien. Je ziet de kwetsbaarheid en eenheid van onze wereld. In mijn ogen zie je in de kleine blauwe planeet tegen dit donkere canvas ook de beginwaarden van de sociaaldemocratie: verbondenheid, gelijkheid, solidariteit. Het feit dat iedereen gelijk is en daarmee recht heeft op gelijke kansen is voor mij de betekenis van deze foto.

Net als velen ben ik lid geworden van de Jonge Socialisten omdat ik mij wil inzetten voor gelijke kansen voor iedereen en omdat ik geloof dat wij – de leden van de JS – een groot verschil kunnen maken. Dat verschil kan je zelf maken door zorg te dragen voor een naaste, door te werken bij de voedselbank, of als je opkomt voor een buurjongen die wordt gepest. Dat verschil maken we samen als we ons inzetten voor een beter klimaat of acties opzetten voor betaalbare woningen voor iedereen.

In een verhard politiek landschap waarin mensen steeds minder bang zijn om zich steeds extremer te uiten, waarin mensen worden buitengesloten en de problematiek rond het klimaat wordt weggewuifd, laten wij zien dat het wel degelijk anders kan. Wij bieden een alternatief. We zetten ons in voor iedereen op de kleine blauwe planeet.

Het komende jaar wil ik mij graag nog meer inzetten voor deze idealen door op te staan voor gelijke kansen en op te komen voor mensen die het even wat minder makkelijk afgaat. Uit persoonlijke ervaring weet ik wat het betekent om deze woorden inhoud te geven.

Concreet zie ik aanknopingspunten om veel bij te dragen aan onze mooie vereniging. Dat zijn onder andere het bereiken van meer jongeren buiten de JS, een verdere verbetering van onze interne communicatie met zowel leden als afdelingsbesturen en een verdergaand professioneel ogende JS zowel online als op straat. Mijn ervaring als ontwerper en front-end ontwikkelaar komt goed van pas om de communicatie van onze vereniging te verbeteren en daarmee het bereiken van onze doelen te ondersteunen.

We hebben een prachtige vereniging en kunnen daarmee veel mensen bereiken en veel voor mensen betekenen. In aanloop naar de verkiezingen en vooral daarna bewandelen wij samen een lange weg, die begint en eindigt met een stellig links geluid.

Daarom, beste kameraden, stel ik mij kandidaat als bestuurslid communicatie van de Jonge Socialisten.

Mocht ik verkozen worden dan laat ik me graag door jullie inspireren om verbeteringen door te voeren. Voel je altijd vrij om mij te benaderen.

Met rode groet,

Rinus van Hofweegen.

 

 

Bestuurslid scholing

 

Kandidaatstellingsbrief Sarah Vonk

Beste, lieve, mooie, slimme, boeiende, enerverende, jonge, sociale en leuke kameraden,

Toen Gaute Skjervø op 28 juli op mijn computerscherm begon te vertellen over wat hij had meegemaakt op Utoya in 2011 was ik diep geraakt. Na de masterclass konden alle ‘aanwezigen’ beamen: dit was ongelofelijk inspirerend. Voor de coronacrisis zou ik nooit gedacht hebben op deze manier op meer dan duizend kilometer afstand zoveel van iemand te kunnen leren.

Sinds ik op mijn 14e besloot om lid te worden van de Jonge Socialisten en ik me verkiesbaar stelde voor de gemeenteraad in Elburg, heb ik erg veel meegemaakt. Ik heb ontzettend veel mooie en inspirerende mensen gesproken, ik heb geprobeerd de wereld een stukje te verbeteren en ben boos geweest om de dingen die ik niet kon veranderen. Ik heb vrienden gemaakt, gezongen op ons congres en ik heb mee mogen juichen na de campagne voor de Europese verkiezingen.

Allemaal geweldige ervaringen waar ik enorm veel van heb geleerd. Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest, vooral binnen de JS. Het leren over de maatschappij door in de praktijk dingen te doen, zoals voedselpakketten uitdelen in de voedselbank. Het leren door met veel verschillende mensen te praten over hun vakgebied en ervaringen. Op deze manier leren we de wereld kennen, kunnen we een mening vormen en onze idealen uitdragen.

Dit is waarom ik heb besloten mij verkiesbaar te stellen voor het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten als bestuurslid scholing. Ik heb ontzettend veel zin om samen nog veel meer te leren en ervoor te zorgen dat iedereen zich in onze mooie vereniging kan ontwikkelen, zodat we weten waar we het over hebben en samen sterk staan in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Hopelijk gaat de crisis waar we nu in zitten komend jaar een beetje afkoelen en kunnen we snel weer met elkaar en van elkaar leren op ledenweekenden, bij werkbezoeken, congressen en fysieke masterclasses. Toch zal ik de inspirerende online masterclasses niet vergeten. Als we deze activiteiten blijven realiseren zal de JS een vereniging blijven waarin iedereen zich makkelijk en toegankelijk kan ontwikkelen.

Met rode groet,

Sarah Vonk

 

Bestuurslid leden

 

Kandidaatstellingsbrief Lotte Demarteau

Lieve JS’ers,

Sommigen van jullie zullen mij al kennen, maar ik zal me toch even voorstellen. Mijn naam is Lotte Demarteau, 22 jaar oud en ik studeer milieukunde aan de HAS in Den Bosch. Ik ben al vier en een half jaar actief bij de Jonge Socialisten en het afgelopen jaar ben ik met veel plezier bestuurslid leden in het landelijk bestuur van de JS geweest.

Het afgelopen jaar heb ik vele postzegels op ledenpakketten geplakt, vele telefoontjes gepleegd en hele leuke nieuwe ledendagen in de Tweede Kamer georganiseerd. Het zo ontzettend goed begonnen jaar eindigde door het coronavirus helaas anders dan verwacht.

Ken je het gevoel dat je graag dingen af wilt maken, maar dat het je door omstandigheden onmogelijk wordt gemaakt? Dat gevoel heb ik het afgelopen half jaar gehad. Ik heb nog een aantal doelstellingen, die ik het afgelopen jaar had willen bereiken. De plannen daarvoor liggen nog op de plank.

Een van mijn doelstellingen was om een systeem te creëren waarbij leden actief kunnen zijn door zelf dingen te ondernemen en organiseren, maar niet direct aan een bestuursjaar vastzitten. Het plan hiervoor ligt klaar, maar helaas heeft de uitvoering op zich moeten laten wachten. Het plan is om verschillende teams op te zetten, zoals een belteam en een scholentourteam. Teams waarin leden zich kunnen ontwikkelen, zichzelf leren kennen en die ook een ontmoetingsplek zullen zijn voor nieuwe leden. Een deel van dit plan is gelukkig al uitgevoerd door het opzetten van een JSTV-team.

Het afgelopen jaar heb ik, samen met mijn medebestuursleden, ook veel dingen bereikt. Nieuwe leden werden op nieuwe ledendagen welkom geheten door Lodewijk Asscher, we zijn in actie gekomen tegen de woningnood en op initiatief van leden werden er ook een aantal andere mooie acties georganiseerd. Hier ben ik enorm trots op.

Daarnaast ben ik het afgelopen jaar, voornamelijk het eerste half jaar van mijn termijn, langs geweest bij verschillende scholen om te praten over de politiek. We zijn met veel jongeren in gesprek gegaan: van groep 7 op de basisschool tot het laatste jaar van het mbo. Een aantal gastlessen zijn mij specifiek bijgebleven. Zo zijn we naar een gesloten jeugdzorginstelling en een jeugdgevangenis geweest. Allebei hele leuke, maar vooral hele leerzame ervaringen. Ervaringen waarbij je leert dat niet alles vanzelfsprekend is, ervaringen waarbij je direct ziet hoe bureaucratie deze jongeren, maar ook de begeleiders, in de weg zit.

Het komende jaar wil ik mij onder meer richten op deze kwetsbare groep jongeren. Deze jongeren hebben zelf hun stem laten horen door met mij in gesprek te gaan. Nu is het aan mij om mijn stem te laten horen voor deze jongeren. Het is onze taak om in de politiek op te komen voor mensen die dit zelf (nog) niet kunnen. Het is onze taak om hun stem zoveel mogelijk te laten horen in heel Nederland. Samen met de begeleiders van deze jongeren wil ik gaan kijken naar wat nodig is om een systeem te creëren dat werkt, naar wat nodig is om deze jongeren optimaal te kunnen helpen. Uiteindelijk helpen we dan niet alleen deze jongeren, maar heel Nederland. Uiteindelijk keren deze jongeren namelijk weer terug in onze maatschappij.

De kansenongelijkheid in onze samenleving maakt mij ontzettend boos. Ik vind het niet eerlijk dat de geboorteplaats van de ouders een cruciale rol speelt bij de kansen die een kind krijgt. Het feit dat er vandaag de dag nog steeds kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan maakt mij verdrietig. Hier wil ik het aankomende bestuursjaar aandacht voor vragen. Dit wil ik doen door acties op te zetten die kinderen direct zullen helpen, zoals het verzorgen van een ontbijt op een school met veel kinderen die in armoede moeten opgroeien. Helaas zullen dit soort acties het probleem niet in zijn geheel oplossen. Om deze reden wil ik met nóg meer mensen in gesprek, met nóg meer mensen plannen maken voor een betere toekomst voor deze kinderen en de maatschappij nóg meer laten inzien dat armoede en ongelijke kansen in Nederland daadwerkelijk bestaan en hier echt iets aan gedaan moet worden.

Ik hoop dat jullie enthousiast zijn over mijn plannen en mij overnieuw willen steunen. Samen met de rest van het bestuur hoop ik er een mooi jaar van te maken!

Met rode groet,

Lotte Demarteau

 

Internationaal secretaris

 

Kandidaatstellingsbrief Sophie Heesen

Beste rode vrienden van de Jonge Socialisten,

Met vreugde wil ik laten weten dat ik me kandideer voor de landelijke bestuursfunctie van internationaal secretaris. In Gouda ben ik meer dan twee jaar raadslid en de afgelopen periode ingezet voor de Taskforce Verjonging van de PvdA. De thema’s onderwijs, jeugdzorg en kansen creëren voor jongeren zijn belangrijk. In Gouda hebben wij succes kunnen boeken met de start van laagdrempelige huiswerkbegeleiding. Meer dan zestig jongeren worden nu geholpen en krijgen ondersteuning. Op landelijk niveau zet ik mij in voor het feminisme. Zo heb ik op landelijk niveau aandacht gevraagd voor het taboe op armoede van vrouwelijke hygiëne. Problemen als armoede kunnen heel lokaal zijn, maar deze gaan over de grenzen van de stad, het land en Europa.

Maar wie ben ik? Mijn naam is Sophie Heesen en ik ben eenentwintig jaar oud. Opgegroeid in de arbeiderswijk Kort Haarlem waar ik van dichtbij heb meegemaakt hoeveel verschillen er in kansen zijn. Ik ben opgegroeid in een gezin waar wij een periode van een paar jaar hebben geleefd van de Voedselbank. Armoede van dichtbij meemaken is zwaar. Op dit moment leven er 120 miljoen Europese burgers in armoede en sociaal isolement. Wij moeten ervoor gaan zorgen dat armoedebestrijding en het bespreekbaar maken van armoede meer belicht wordt in Europa. Mijn streven is om samen met jullie na te denken hoe sociale uitsluiting van kansarme kinderen kan worden tegengegaan. Sprekers uitnodigen, in gesprek blijven met de Europese fractie, zusterorganisaties betrekken en het bespreekbaar maken van armoede in onze vereniging zijn speerpunten waar ik mij hard voor ga inzetten. Jongeren spelen een cruciale rol in de beleidsinitiatieven om sociale uitsluiting tegen te gaan.

Als kind had ik veel zorgen over de ongelijkheden in de samenleving. Zorgen over dwanghuwelijk of gedwongen prostitutie zijn thema’s waar ik mij vaak mee bezighield. De internationale politiek draagt een hoge verantwoordelijkheid en zij dienen ervoor te zorgen dat burgers leven in vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Tijdens de havo kwam de Europese politiek dichtbij. Dat komt doordat ik mee mocht doen met het debat Model European Parliament. Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Doormiddel van grote vraagstukken werd er ervaring opgedaan door oplossingen te bedenken voor grensoverschrijdende problemen binnen de EU. Het belang van solidaire samenwerking was opvallend. Participatie is cruciaal om de toekomstige generaties op de hoogte te houden van de Europese besluitvorming, geschiedenis en gedeelde waarden. De politiek in Europa kent een hoge machtspositie. Helaas blijkt uit onderzoek dat jongeren de weg soms niet goed weten te vinden naar de Europese politiek. Voor veel jongeren blijft de politieke een ver-van-mijn-bed-show. Jongeren moeten meer inspraak leveren op het buitenlandbeleid omtrent bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid, duurzaamheid en de economie. Leden en niet-leden van de Jonge Socialisten moeten de kans krijgen om inspraak te leveren op het buitenlandbeleid. Wij gaan dit integraal oppakken. Samen met de Europese fractie, zusterorganisaties en Ngo’s.

Er is natuurlijk een reden waarom ik politiek betrokken ben en mij kandideer voor de functie als Internationaal Secretaris. Bijna honderd Poolse gemeenten hebben een status van homovrije gemeenten. Het gemis aan tolerantie in Europa doet mij pijn. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe een familielid uit het leven kan stappen door het gemis aan zelfacceptatie gevormd door de samenleving. Het gemis aan een veilig leerklimaat, de uitsluiting in de maatschappij en het groeien van anti-homogeweld baart mij zorgen. Veel jongeren in Europa kunnen niet zichzelf zijn, omdat er niet wordt geloofd in de liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Ik voel de pijn van al die jongeren in Europa die in onveiligheid leven. In het Europees Parlement is een resolutie aangeven waarin het anti-homo beleid van Polen veroordeeld werd. Echter heeft het niks bijgedragen en groeit de afkeer naar LHBTI’s. Menselijke waardigheid staat bij mij hoog in het vaandel. Samen moeten we ervoor zorgen dat het Europese Parlement deze zones tegengaat. Wij kunnen bijeenkomsten organiseren om samen met de zusterorganisaties ervoor te zorgen dat jongeren zich veiliger gaan voelen en dat anti-homobeleid in de prullenbak beland. Wij kunnen verandering realiseren.

Voormalig voorzitter Mohammed Mohandis van de Jonge Socialisten kwam ik tegen tijdens een avondje werken in een restaurant. Ik herkende hem en sprak hem aan over de politiek. Hij zei dat ik lid kan worden van de Jonge Socialisten. Vervolgens ging ik mee met JS naar Brussel voor een ontmoeting met Paul Tang. Twee weken daarvoor had ik een ongeluk en ik raad niemand aan om met krukken naar het democratische Europees Parlement te gaan. Het Europees Parlement heeft een Europese Toegankelijkheidswet aangenomen die producten als computers en televisies toegankelijker maken. Helaas zijn er minder goede afspraken gemaakt over onder andere de toegankelijkheid van de gebouwen en leefomgeving van de mensen met handicap. Drie dagen lang heb ik ervaren hoe moeilijk het is om deze democratische gebouwen te bezoeken. Het is een schande. Samen met het landelijk bestuur en de leden wil ik ervoor zorgen dat de rechten van personen met een handicap worden verbeterd. Wij kunnen actievoeren en samen met de zusterorganisaties invloed uitoefenen op het Europees Parlement en de Commissie.

Op gemeentelijk-, landelijk- en Europeesniveau kan er veel beter beleid worden doorgevoerd zodat iedereen écht kan meedoen. Wie betaalt straks de rekening van de coronacrisis? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren inspraak krijgen in het Europees Parlement? Waarom is Polen nog steeds homofoob terwijl zij onderdeel zijn van een Europa waarin wij gelijk zijn aan elkaar? Hoe verbeteren we de rechten van werknemers in Europa? Allemaal vragen waar we goed bij stil moeten blijven staan. Samen met YES, IUSY en tijdens de Jusosdag met de Duitse zusterorganisatie moeten we in contact blijven staan. Ik geloof in goed beleid, activisme en de verbinding zoeken met onze tegenpolen.

Participatie is belangrijk en ik zoek graag de verbinding op met alle leden van de Jonge Socialisten. Eén team, één taak. De Tweede Kamerverkiezingen komen dichterbij en laten we ervoor zorgen dat we een prachtcampagne neerzetten en veel contact zoeken met andere politieke jongerenorganisaties.

Ik droom van een samenleving waarin we gelijke rechten hebben en ieder kind mee kan doen. We moeten niemand laten vallen en solidair te werk gaan. Ik ben enthousiast om dit samen met jullie te gaan doen. Benieuwd naar de steunbetuigingen? Bekijk dan deze link: https://youtu.be/JucpCTSZsF0

Ik hoop op jouw steun.

Met vriendelijke groet,

Sophie Heesen

Categorieën: Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA