JS-motie op de PvdA-ledenraad!

Ga voor Groen

De JS dient vandaag op de PvdA-ledenraad onderstaande motie in. We hebben een negatief preadvies gekregen van het partijbestuur, maar gaan toch ons best doen om het aangenomen te krijgen.

De politieke ledenraad, in vergadering bijeen, constaterende dat,

 • de Nederlandse staat door de rechter is opgedragen om internationale afspraken en eigen toezeggingen over het terugdringen van CO2-uitstoot na te komen,
 • het kabinet voornemens is in beroep te gaan in deze zogeheten klimaatzaak,
 • de uitvoering van het SER-energieakkoord tegelijkertijd onvoldoende lijkt te lukken,

overwegende dat,

 • cassatie in belang der wet ook een manier is om uitsluitsel te krijgen over de juridische vraagstukken te toetsen, zonder de zaak inhoudelijk over te doen,
 • Diederik Samsom in een mail naar milieuactivisten duidelijk maakte dat er veel meer zal moeten gebeuren aan het terugdringen van CO2-uitstoot dan de rechter aan de Nederlandse staat heeft opgedragen,
 • door de PvdA in het algemeen en Diederik Samsom in het bijzonder op diverse momenten het belang van meer duurzame energie en minder CO2-uitstoot is benadrukt,
 • bovenstaande initiatieven echter nog geen concrete vertaling naar parlementaire actie hebben gekregen,

roept de Tweede Kamerfractie en in het bijzonder de fractievoorzitter op,

 • bij het kabinet aan te dringen op cassatie in belang der wet in plaats van “gewoon” hoger beroep,
 • op korte termijn met concrete initiatieven te komen om de bovengenoemde ambities waar te maken,
 • bij het formuleren van die initiatieven zich niet te beperken tot de afspraken die in het SER-energieakkoord zijn vastgelegd,
 • bij het formuleren van die initiatieven samen te werken met het netwerk PvdA Duurzaam, de Jonge Socialisten en met name met maatschappelijke bondgenoten in de strijd om CO2-uitstoot te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag

Preadvies: Afwijzen

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de toekomst van onze kinderen en het is dus onze verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. De PvdA spant zich dan ook volop in om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat doen we door de afspraken van het energieakkoord uit te voeren, een akkoord wat onder meer wordt onderschreven door klimaat- en milieuorganisaties. In aanvulling op dit akkoord komt het kabinet in de eerste helft van 2016 met aanvullende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. De Tweede Kamerfractie alsook de fractievoorzitter hebben over aanvullende maatregelen en initiatieven contact met tal van maatschappelijke organisaties, waaronder het PvdA-netwerk duurzaamheid alsook de Jonge Socialisten.

De fractie kan de motie dan ook grotendeels overnemen, met uitzondering van de oproep om aan te dringen op cassatie. De Kamerfractie vindt de keuze voor hoger beroep door het kabinet te billijken omdat de beslissing van de rechter geheel getoetst moet worden. De rechter heeft immers een oordeel geveld dat vergaand ingrijpt op de beleidsvrijheid van kabinet en volksvertegenwoordiging. Ten principale dient te worden beoordeeld in hoger beroep of de rechter daartoe bevoegd is en of de inhoudelijke gronden waarop het vonnis gestoeld is de rechter voldoende reden geven tot een dergelijke vergaande stap. De leden van de Kamerfractie wijzen erop dat de scheiding der machten te allen tijde bewaakt dient te worden, ook in dit geval waarin de inhoudelijke richting van het vonnis toevallig samenvalt met onze eigen politieke ambities. Het principe van de scheiding der machten leent zich niet voor politiek opportunisme.

Ga voor groen

Categorieën: Duurzaamheid, Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA