Actuele congresvoorstellen

Hier worden zondagmiddag 4 juli om 14:00 de actuele voorstellen gedeeld

Er zijn 5 actuele voorstellen ingediend, 2 beslispunten en 3 moties.

 • Actueel beslispunt 1 – Meerdere PJOs
 • Actueel beslispunt 2 – Stop cancelcultuur, start constructieve feedback!
 • Actuele motie 1 – Consent
 • Actuele motie 2 – Nagorno-Karabach
 • Actuele motie 3 – De situatie in de moederpartij

Actueel beslispunt 1 – Meerdere PJOs 

Indiener: Bor de Kock en Sibren van Hoeven

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat: 

 • ROOD, jong in de SP, op haar recente ALV de zogeheten éénpartijregel heeft afgeschaft, waardoor leden van ROOD nu óók lid mogen zijn van een andere politieke jongerenorganisatie (PJO);
 • Radicaal, PJO van BIJ1, op haar ALV in juni er juist voor heeft gekozen deze regel in te voeren;
 • zulk een regel recent nog door het SP-bestuur is gebruikt om kritische leden uit de partij te werken.

Overwegende dat: 

 • Het voor het PJO-landschap positief is als politiek enthousiast (wordende) jongeren de mogelijkheid hebben hun politieke standpunten en partijvoorkeur te ontwikkelen en onderzoeken;
 • het voor de linkse samenwerking positief is als mensen lid zijn van meerdere PJOs ‘op links’;
 • Nederlanders vrij zijn te kiezen bij welke vereniging(en) ze zich aansluiten.

Besluit dat 

 • De JS zich negatief uitspreekt over het feit dat andere PJOs deze zogeheten éénpartijregel hanteren;
 • De JS zich voorneemt om deze regel niet in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Actueel beslispunt 2: Stop cancelcultuur, start constructieve feedback!

Indieners: Shirodj Raghoenath en Sham Ahmed

De jonge socialisten in congres bijeen,

constaterende dat,

 • de uitslag van de verkiezingen voor het landelijk bestuur voor de periode 2021-2022 een opmerkelijk aantal blanco/tegenstemmen
 • het landelijke bestuur van de JS periodes heeft gekend waarin er weinig kandidaten zijn geweest voor een bestuursfunctie,
 • het landelijke bestuur meer dan volle werkweken maakt (+/- 50/60 uur per week; Zuidas taferelen) en daar ver onder het minimumloon voor gecompenseerd worden
 • het landelijke bestuur ook uit mensen bestaat van met emoties en gevoelens
 • het tijdens de bestuursverantwoording op het congres er erg hard, persoonlijk en zuur tegenaan kan gaan
 • het afgelopen jaar letterlijk heel de wereld in een pandemie vastzat

overwegende dat,

 • we een vereniging zijn die altijd solidariteit, verbondenheid en een veilige omgeving wil creëren voor alle leden,
 • het landelijk bestuur ook feitelijk valt onder de term “alle leden,”
 • constructieve, opbouwende kritiek altijd welkom is,

spreekt zich uit,

 • dat het landelijk bestuur waardering en 1,5m afstand-knuffels heeft verdiend
 • dat we dankbaar zijn voor het werk wat het landelijk bestuur dit jaar heeft uitgevoerd ondanks de pandemie

en gaat over op de orde van de dag. 

Actuele motie 1 – Consent

Indieners: Suzanne Bollen & Ylke van der Zwet

De Jonge Socialisten in congres bijeen;

Overwegende dat:

 • Seksueel geweld veel voor komt.
 • Educatie over consent belangrijk is.
 • “Jong geleerd is oud gedaan”.

Constaterende dat:

 • I&O research op 9 juni ’21 een onderzoek uitbracht waaruit bleek dat één op de tien vrouwelijke studenten tijdens hun studententijd verkracht wordt.
 • Uit hetzelfde onderzoek bleek dat één op de vijf aangerand wordt.

Besluitende dat:

 • De JS zich inzet voor lessen over consent al vroeg op de basisschool.
 • Het LB hierop aandringt bij de kamerfractie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Actuele motie 2 – Nagorno-Karabach

Indieners: Sham Ahmed, Lilit Zeltsburg, Valentijn Tilder

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

 • De Tweede Kamer op 23 juni 2021 de regering en het koningshuis heeft opgeroepen om in het geval dat het Nederlands Elftal de kwartfinale van het EK voetbal haalt, niet af te reizen naar Bakoe vanwege de schendingen van het internationaal recht door Azerbeidzjan na de meest recente escalatie in het Nagorno-Karabach conflict,
 • Sinds de val van de Sovjet-Unie in de Kaukasus het Nagorno-Karabach conflict tussen de nieuw ontstane staten Armenië en Azerbeidzjan heeft gewoed, dat veel burgerslachtoffers heeft gemaakt en veel leed teweeg heeft gebracht,
 • Dit conflict is ontstaan toen de voormalige autonome oblast Nagorno-Karabach, in het Armeens ook bekend als Artsach, beroep deed op het principe van zelfbeschikking onder het internationaal recht om zichzelf onafhankelijk te verklaren,
 • Tijdens dit conflict ook oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd door beide partijen, waarvan de daders en verantwoordelijken tot op de dag van vandaag niet zijn berecht,
 • Dit conflict nog steeds veel losmaakt bij mensen met banden met de betrokken landen, ook buiten de regio om, zoals ook de Azerbeidjaanse en Armeense diaspora’s in Nederland,
 • Er door de emotie die dit conflict losmaakt ook ruimte ontstaat voor de verspreiding van desinformatie op basis van nationalistische propaganda;

Overwegende dat:

 • Bij de Jonge Socialisten democratie, internationale solidariteit, gerechtigheid, en respect voor het internationaal recht hoog in het vaandel staan,
 • Onze zusterorganisaties uit Frankrijk en België met ons hebben samengewerkt aan een gezamenlijk statement over de laatste geweldsgolf in oktober van 2020,
 • Uit zeer recente discussie, onder andere de oproep van de Kamer aan de regering en het koningshuis, is gebleken dat er ook behoefte is aan stellingname vanuit de Jonge Socialisten over het conflict, op basis van een zorgvuldige en degelijke interpretatie van de feiten vanuit onze kernwaarden,
 • Een poging tot discussie en stellingname werd gedaan in de inmiddels ingetrokken Motie 6, maar de intrekking van de motie niet de behoefte aan discussie en stellingname heeft verminderd of het onderwerp minder actueel heeft gemaakt gezien de zeer recente aandacht ervoor in de Tweede Kamer;

Besluit dat:

 • De Jonge Socialisten het buitenproportionele geweld jegens de burgerbevolking van Nagorno-Karabach gepleegd door Azerbeidzjan dan wel Armenië betreuren en veroordelen,
 • De Jonge Socialisten als standpunt innemen dat allen die betrokken waren bij potentiële oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid sinds het begin van dit conflict (1988) vervolgd dienen te worden, waaronder de dictator van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev. Ook de vernietiging van cultureel erfgoed wordt verstaan onder dit standpunt,
 • De Jonge Socialisten zich inzetten om de vrede tussen allen die op enige manier verband houden tot het conflict in de regio Artsach/Nagorno-Karabach en erbuiten te houden en te bevorderen,
 • De Jonge Socialisten onze toewijding aan het principe van zelfbeschikking onder het internationaal recht herhalen, waaronder ook het recht van gebieden om zich onafhankelijk te verklaren dan wel aansluiting te zoeken bij andere gebieden,
 • De Jonge Socialisten Armenië en Azerbeidzjan beide oproepen het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van antipersoneelmijnen (ook bekend als het Ottawaverdrag) dat is ingetreden op 1 maart 1999 te ondertekenen en te ratificeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Actuele motie 3 – De situatie in de moederpartij

Indieners: Lilit Zeltsburg, Valentijn Tilder

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

 • In 2018 Kristina van der Molen verkozen is in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid na een lange loopbaan als actief JS lid en een voorzitterschap van FNV Jong om het geluid van jongeren binnen de partij beter te vertegenwoordigen, mede met steun vanuit de Jonge Socialisten,
 • Kristina in de tijd sinds haar verkiezing veel heeft bewerkstelligd voor de verjonging van de partij, onder andere door de oprichting van de Taskforce Verjonging,
 • Op 25 juni 2021 Kristina haar bestuurslidmaatschap heeft opgezegd middels een brief die zij omwille van de transparantie ook gedeeld heeft met haar achterban,
 • In deze brief als redenen voor haar vertrek worden gegeven dat 1) de afstand tussen het partijbestuur en de vereniging te groot is, waardoor signalen vanuit de vereniging niet goed doorkomen bij het partijbestuur, 2) er weinig ruimte is voor inhoudelijke discussie binnen de partij, waardoor het soms voelt alsof leden niet werkelijk invloed kunnen uitoefenen op belangrijke onderwerpen;

Overwegende dat:

 • Het afhaken van een talent zoals Kristina een enorm verlies is voor de vertegenwoordiging van jongeren binnen onze partij,
 • Elk verhaal uiteraard meerdere perspectieven kent, maar de ervaringen benoemd in de brief van Kristina het verdienen om serieus genomen te worden, omdat ze kunnen getuigen van een groot probleem binnen de partij,
 • Het onze taak is om de luizen in de pels van de partij te zijn en kritisch te zijn wanneer dit soort signalen naar voren komen;

Besluit dat:

 • De Jonge Socialisten onze treurnis uitspreekt over de door Kristina omschreven omstandigheden die hebben geleid tot haar vertrek en het LB vraagt deze treurnis ook door te zetten naar het partijbestuur,
 • De JS het LB vraagt om de problemen die door Kristina gesignaleerd zijn serieus te nemen en zich actief in te zetten om deze te onderzoeken en op alle mogelijke manieren aan te pakken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA