Actuele congresvoorstellen

Hier worden de actuele voorstellen tijdens het najaarscongres 2021 gepubliceerd

Er zijn 7 actuele voorstellen ingediend die door het presidium als actueel worden geacht, 6 beslispunten en 1 politieke motie.

Actueel beslispunt 1

Indieners: Roel Oosterling
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

 

Constaterende dat:

– Op 6 november 2021 de klimaatmars is gelopen op meerdere plaatsen in Europa, waaronder Amsterdam in Nederland.

– Wij als js meer kunnen doen om klimaatverandering en dierenleed tegen te gaan.

– Op het js congres nog steeds vlees en kaas geserveerd worden bij de lunch.

– Er nog altijd (bestuurs)leden zijn die vleesgerechten bestellen bij het avondeten.

 

Overwegende dat:

– Het landelijk bestuur in hun halfjaar verslag pleit voor meer actief op het gebied van klimaat.

– We als js ook een stap verder moeten zetten om klimaatverandering tegen te gaan, dierenleed te voorkomen door veganistische maaltijden op het congres te serveren aan alle (bestuurs)leden tijdens de lunch en het avondeten.

 

Besluitende dat:

Het landelijk bestuur van de js zich inzet om op congressen veganistische lunches en diners te serveren aan alle (bestuurs)leden.

Het het landelijk bestuur van de js de website happycow.net of de happy cow app gaat gebruiken voor het kiezen van een restaurant waar veganistisch gedineerd wordt.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Actueel beslispunt 2

Indieners: Rick van Brummelen, Samuel Croes, Mika Kraft, Arnoud Schmiermann & Bas Schoenmaker
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

 

Constaterende dat:

– Er op de eerste congres dag meerdere momenten waren waar te hard op de persoon werd gespeeld.

– Er meerdere persoonlijke aanvallen zijn gemaakt zowel verbaal als non-verbaal.

–  Er al vaker op congressen is besproken hoe we gepast met elkaar om willen gaan.

– Ondanks het meermaals ingrijpen van het presidium, er toch werd geklapt na inbreng van sprekers.

–  De JS een toegankelijke organisatie is waar iedereen zich veilig en vrij moet kunnen voelen om te zeggen wat zij vinden.

–  Applaudisseren een partijdige sfeer creëert tijdens de behandeling.

– Het congres haar eigen gedragscode na dient te leven; hard op de inhoud, zacht op de persoon. En dat we allemaal bij horen te dragen aan een prettige sfeer.  (Zie gedragscode 1 en 2)

– Het meermaals bespreken van de omgangsregels in het verleden er blijkbaar niet voor heeft gezorgd dat de sfeer altijd prettig blijft, en dus gekeken moet worden naar een andere vorm van aanpak en bespreking van deze sfeer.

 

Besluitende dat:

– Roept op het presidium en het landelijk bestuur op om de veiligheid, sfeer en omgangsnormen tijdens het voorjaarscongres ter discussie te stellen.

– Roept de leden op niet te klappen, tenzij het een aangenomen voorstel betreft.

– Roept het presidium op harder op te treden met betrekking tot bovengenoemde constateringen, bijvoorbeeld door het congres tijdelijk stil te leggen als er niet gepast met elkaar wordt omgegaan.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Actueel beslispunt 3

Indieners: Werkgroep vakbond van JS Den Haag Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

 

Constaterende dat:

·       Uit onderzoek van het CBS (3 november 2021) is gebleken dat vakbonden afgelopen 2 jaar bijna 100.000 leden zijn verloren;

·       Ook het aantal jongere leden (tot en met 25 jaar) afneemt, en dat de krimp onder deze groep zelfs het sterkst is van alle leeftijdsgroepen. (1)

 

Overwegende dat:

·       Vakbonden functioneren als emancipator van alle burgers, dus ook van jongeren. Bijvoorbeeld in CAO-onderhandelingen van retail, horeca en supermarkten, in de strijd tegen het leenstelsel, de strijd tegen flexwerk, de strijd voor een hoger wettelijk minimumloon en de strijd tegen het minimumjeugdloon. Maar ook in verduurzaming van werk en pensioenen, en toegankelijkheid en gelijkheid op de arbeids- en stagemarkt;

·       De roots van de PvdA in arbeidsemancipatie liggen, en vakbonden daar direct aan verbonden zijn;

·       De JS een voorbeeldfunctie heeft;

·       Leden van de JS ook lid zouden moeten zijn van een vakbond.

 

Besluitende dat:

·       Het LB manieren zoekt om leden van de JS aan te sporen lid te worden van een vakbond. (Bijvoorbeeld: afdelingen aanmoedigen een werkgroep vakbond op te richten, het te betrekken in het nieuwe ledenprogramma of het uitnodigen van Bureau Gastlessen van FNV. Werkgroep Vakbond DHL denkt hierover graag mee.)

·       De JS(het bestuur) samen met andere pjo’s onderzoekt of er mogelijkheden zijn om leden van deze verschillende pjo’s een interessant aanbod te doen om lid te worden, hierbij kan gedacht worden aan een duo-lidmaatschap of korting op lidmaatschappen.

·       De JS(het bestuur) onderzoekt welke mogelijkheden er voor JS leden zijn om actief bezig te zijn bij de vakbonden hierbij kan gedacht worden aan de nietmijnschuld campagne.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Actueel beslispunt 4

Indieners: Lotte Demarteau
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

 

Constaterende dat:

·       De JS dit weekend bijeen is op het congres

·       B1 niveau eenvoudig taalgebruik is

·       B1 taalniveau door 80% van de bevolking wordt begrepen

 

Overwegende dat:

·       Dit congres, meer dan andere congressen, niet alles op B1 niveau is gesproken. Er is bijvoorbeeld gepraat over implementeren en het quorum. Deze woorden zijn niet uitgelegd

·       Hierdoor het congres niet toegankelijk is voor iedereen

 

Besluitende dat:

·       Leden zich gaan inzetten om op B1 taalniveau te praten op congressen

·       Alle congresvoorstellen op B1 taaniveau worden ingediend.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Actueel beslispunt 5

Indieners: Nicolien Boekhoudt
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

 

Overwegende dat:

–        het goed online kunnen volgen van het congres een recht is vastgesteld in art 2.1 lid 2 van het HR

Constaterende dat:

–        Het congres online niet goed gevolgd kan worden, er leden genegeerd worden als ze een punt van orde indienen en er veel chaos is over het stemmen

Besluitende dat:

–        het congres de gang van zaken en het handelen van het presidium betreurt en afkeurt

En gaat over tot de orde van de dag.

Actueel beslispunt 6

Indieners: Marinus Jongman
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

 

Constaterende dat:

–        Wij op dit moment het financieel toezicht vanuit de JS op bestedingen bij het LB enkel bij een accountant belegd hebben.

–          Er geen 2/3e meerderheid was voor het voorstel van de commissie verenigingsstructuur.

–          Er wel een meerderheid was.

–          Bij de invoering van de WBTR landelijke bestuursleden hoofdelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor wanbeleid en wanbesteding.

–          Accountants enkel controleren of de jaarrekening feitelijk overeen komt met de werkelijkheid of een jaarrekening opstellen

–          Een accountant dus niet adviseert of conclusies trekt over de wenselijkheid van besteding of de correctheid van alle uitgaven beoordeeld.

 

Overwegende dat:

–        Het congres vaak stevige vragen heeft gesteld en twijfels heeft gehad over de (voorgenomen) besteding van grote sommen geld.

–          De JS er is om te leren en aanvullende controle en advies daarbij kan helpen.

–          Er vaak een verkeerd beeld bestaat over wat een accountant doet.

 

Besluitende dat:

–        Een accountantsverklaring niet afdoende financiële controle is voor de besteding van tonnen aan verenigings en publiek geld.

–          Er meer financieel advies en controle wenselijk is om bestuursleden te adviseren en te beschermen in verband met de WBTR

Verzoekt:

–          Op het volgende congres deelgroepjes te organiseren om dit te bespreken en  voorstellen in te dienen hierover.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Actuele motie 1

Indieners: Suzanne Bollen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

 

Overwegende dat:

 • Donderdag 11 november meer dan 16 duizend mensen positief testen op corona
 • 20% van de mensen die positief test op corona langdurig klachten houdt, ook wel bekend als long-covid
 • Dit vaker voorkomt onder jongeren
 • 10 procent van de mensen met long-covid de ziekte van ME/CVS ontwikkelen
 • ME/CVS een ernstige en chronische ziekte waarbij 50% van de patienten niet meer kan werken en niet 25% huisgebonden of bedlegerig is
 • Dit niet de enige diagnose is die bij long-covid patienten gesteld wordt maar er veel meer voorbeelden zijn

 

Constaterende dat:

 • Er statistisch gezien donderdag 327 mensen positief zijn getest die ME/CVS zullen ontwikkelen, 164 van hen zullen daardoor niet meer kunnen werken, 82 procent van hen zullen huisgebonden of bedlegerig worden
 • Dit nu en later nog een hoge druk op de poliklinische zorg veroorzaakt
 • Dit veel maatschappelijke kosten met zich meebrengt

 

Besluitende dat:

 • De JS aandringt op beleid waarin ook de preventie van long-covid centraal staat
 • De JS aandringt om vanuit de overheid meer geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar (het verkomen van) long-covid

 

En gaat over tot de orde van de dag.
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA